W dniu 21 grudnia 2011 r. w Warszawie, w siedzibie Ministerstwa Gospodarki (MG) odbyło się kolejne spotkanie Zespołu do spraw związanych z wprowadzeniem inteligentnych sieci w Polsce. W spotkaniu, które prowadził p. Edward Słoma – Z-ca Dyrektora Departamentu Energetyki MG, TOE reprezentował kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE.

W czasie spotkania przedstawiciele MG zaprezentowali proponowane w ramach projektu nowej ustawy – Prawo energetyczne zapisy dot. inteligentnych systemów pomiarowo – rozliczeniowych. Szerszej dyskusji poddano korelację zapisów z prowadzonymi wcześniej pracami oraz materiałami i dokumentami uczestników rynku energii elektrycznej w Polsce, a także Stanowiskami Prezesa URE.

Proponowane ze strony MG rozwiązanie bazuje na powierzeniu funkcji operatora informacji pomiarowych (zwanego kiedyś niezależnym operatorem pomiarów – NOP) Zarządcy Rozliczeń S.A. poprzez ustawowe rozszerzenia zakresu przedmiotowego działalności tej Spółki (w wyniku m.in. nowych zapisów Prawo energetycznego, jak i zmiany zapisów ustawy o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej). W ramach proponowanych zapisów MG proponuje także, aby OSD do 31 grudnia 2020 roku byli zobowiązany zainstalować tzw. liczniki inteligentne u wszystkich odbiorców końcowych energii elektrycznej.

Ustalono, że kolejne spotkania w tym temacie powinno odbyć się w drugiej połowie stycznia 2012 roku.

Dokumenty

Formularz logowania