W dniu 19 kwietnia 2011 r. w Warszawie, w siedzibie Ministerstwa Gospodarki (MG) odbyło się kolejne spotkanie Zespołu do spraw związanych z wprowadzeniem inteligentnych sieci w Polsce. W spotkaniu, które prowadził p. Tomasz Dąbrowski – Dyrektor Departamentu Energetyki MG, TOE reprezentowali kol. Marek Mielcarek ze Spółki ENERGA – Obrót SA oraz kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE.

W ramach pierwszej części spotkania Prezes URE p. Marek Woszczyk oraz Dyrektor Departamentu Taryf URE p. Tomasz Kowalak przedstawili informację nt. dalszych prac nad „Stanowiskiem Prezesa URE w sprawie niezbędnych wymagań wobec wdrażanych przez OSD inteligentnych systemów pomiarowo – rozliczeniowych” (zwane dalej Stanowiskiem). W toku konsultacji do URE wpłynęło łącznie ok. 300 uwag od 14 zainteresowanych (10 w ustalonym terminie – do 11 marca 2011 r., 4 po tym terminie). Urząd opracował zestawienie tabelaryczne uwag oraz opinie URE do każdej z nich, które będą przedmiotem dyskusji podczas spotkania warsztatowego (z udziałem jednostek/spółek/osób fizycznych, którzy zgłosili uwagi) wstępnie zaplanowanego na 13 maja 2011 r. Zakłada się, że Stanowisko będzie opublikowane przez Prezesa URE do końca maja 2011 r. W ramach kolejnych prac będą opracowywane tzw. dokumenty powiązane, które wyszczególniono w Stanowisku.

Podstawę dyskusji podczas drugiej części spotkania stanowił przesłany wcześniej przez MG Członkom Zespołu, roboczy projekt „Sprawozdania z prac w zakresie opracowania zasad wdrożenia inteligentnego opomiarowania w Polsce” (zwany dalej Sprawozdaniem), który, oprócz wstępu, zawierał następujące punkty – propozycje obszarów zagadnień ujętych w Sprawozdaniu

  • Cele wdrożenia inteligentnego opomiarowania w Polsce,
  • Zrealizowane prace i wykonane działania,
  • Działania administracji państwowej i władzy ustawodawczej,
  • Konieczne do rozstrzygnięcia kwestie problemowe w związku z wdrożeniem modelu rynku danych pomiarowych,
  • Dalsze działania związane z rynkiem opomiarowania, zarządzaniem popytem i generacją rozproszoną.

W ramach dyskusji szczegółowo omówiono i wprowadzono zmiany oraz uzupełnienia (w tym proponowane przez przedstawicieli TOE) propozycji zapisów zawartych w ww. punkcie 4. Ustalono, że punkt ten zostanie ukierunkowany także na plan pracy Zespołu i w efekcie zmian będzie stanowił zarówno podsumowanie dotychczasowych (także tych, które rozstrzygnięto w Sprawozdaniu), jak i otwartych jeszcze kwestii problemowych do rozstrzygnięcia w związku z wdrożeniem modelu rynku danych pomiarowych. Ustalono, że data kolejnego spotkania w tym temacie będzie ustalona w trybie roboczym po warsztatach 13 maja 2011 r.

Dokumenty

Formularz logowania