W dniu 15 czerwca 2012 roku r. w Warszawie, w siedzibie Ministerstwa Gospodarki (MG) odbyło się spotkanie działającego przy MG Zespołu doradczego ds. zmian w funkcjonowaniu rynku energii elektrycznej (ZDREE), które prowadził zastępca dyrektora Departamentu Energetyki w MG, p. Edward Słoma. Na spotkaniu TOE reprezentował kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE.

Podstawą dyskusji podczas spotkania był przygotowany przez przedstawicieli PSE Operator S.A. projekt Raportu dotyczącego rekomendacji w zakresie modyfikacji modelu rynku energii elektrycznej w Polsce. Projekt Raport przedstawia rekomendowane zmiany krajowego rynku energii elektrycznej, ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa pracy krajowego systemu elektroenergetycznego oraz poprawę efektywności jego funkcjonowania. Propozycje modyfikacji zostały opracowane na podstawie wyników prac zespołu ZDREE przy założeniu, że integracja rynku krajowego z rynkiem europejskim zostanie dokonana zgodnie z modelem rynku europejskiego, tj. podejściem strefowym. W propozycji Raportu przedstawiono główne przesłanki wprowadzenia zmian, kontekst europejski prowadzonych prac, zakres rekomendowanych zmian oraz program ich wdrażania.

Ustalono, że po wniesieniu uwag przez Członków Zespołu do Raportu, który będzie jednocześnie podsumowaniem dotychczasowych prac ZDREE, będzie on przedmiotem dalszych prac oraz dyskusji na kolejnym spotkaniu ZDREE. Zakłada się, że Raport będzie także podstawą rekomendacji zapisów w tym obszarze podczas prac nad aktualizację Polityki energetycznej państwa.

Dokumenty

Formularz logowania