W dniu 17 października 2012 roku r. w Warszawie, w siedzibie Ministerstwa Gospodarki (MG), odbyło się spotkanie działającego przy MG Zespołu doradczego ds. zmian w funkcjonowaniu rynku energii elektrycznej (ZDREE), które prowadził zastępca dyrektora Departamentu Energetyki w MG p. Edward Słoma. Na spotkaniu TOE reprezentował kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE

Podstawą dyskusji podczas spotkania był przygotowany przez przedstawicieli PSE Operator S.A. projekt drugiej wersji raportu Zespołu ZDREE pt. „Rekomendacje w zakresie modyfikacji modelu rynku energii elektrycznej w Polsce”, uwzględniający zgłoszone do wcześniejszej wersji raportu uwagi, w tym także uwagi TOE.

Stan zaawansowania i wyniki dotychczasowych prac były przedmiotem dyskusji podczas posiedzenia Rady Zarządzającej TOE w dniu 27 września 2012 r. oraz (wraz z prezentacją przedstawicieli PSE Operator SA) spotkania Zespołu TOE ds. Rynku Bilansującego w dniu 13 września 2012 r. Towarzystwo pozytywnie oceniło dotychczas prowadzone prace oraz rekomendowane w ramach prac Zespołu ZDREE etapowe rozwiązania zmierzające do zmian na rynku energii elektrycznej. Dla Członków TOE w szczególności ważne jest wskazywane z naszej strony wcześniej założenie, że integracja rynku krajowego z rynkiem europejskim zostanie dokonana zgodnie z modelem rynku europejskiego, tzn. że prowadzone prace będą uwzględniały tempo i kierunki zmian unijnego rynku energii elektrycznej. Istotnym elementem decyzji w zakresie zmian na rynku hurtowym w Polsce będzie więc kierunek rozwoju architektury rynku europejskiego, co z kolei będzie miało znaczenie dla zachowania kompatybilności rynku krajowego z rynkiem europejskim. Z punktu widzenia TOE pozytywnie została oceniona propozycja etapowego podejścia do proponowanych zmian zasad działania krajowego rynku energii elektrycznej, z podziałem na dwa etapy, uwzględniające następujące elementy:

  • modyfikacja zasad rynku bilansującego energii elektrycznej, w tym implementację pełnego modelu sieci, udoskonalenie narzędzi informatycznych do zarządzania pracą jednostek wytwórczych centralnie dysponowanych oraz modyfikację zasad wyceny energii na rynku bilansującym;
  • zmiana zasad hurtowego rynku energii elektrycznej, w tym wielostrefowy model rynku hurtowego/węzłowy model rynku hurtowego.

Zgodnie z rekomendacjami przesunięcie decyzji odnośnie zmian architektury rynku krajowego do etapu 2 pozwoli na uwzględnienie rezultatów toczących się na poziomie europejskim dyskusji w tym zakresie. Natomiast wykonanie zakresu prac etapu 1 zwiększy efektywność funkcjonowania Rynku Bilansującego oraz przygotuje niezbędną infrastrukturę do płynnego wdrożenia docelowego modelu rynku energii. Dla Członków TOE szczególnie ważne jest także pojawienie się już po realizacji etapu 1 możliwości działania przedsiębiorstw obrotu, jako tzw. agregatorów dla sterowalnych odbiorów w ramach grup odbiorców o zróżnicowanym zapotrzebowaniu

Dokumenty

Formularz logowania