W dniu 28 maja 2012 r., w siedzibie URE, miało miejsce spotkanie, powołanego przez Radę Programową Warsztatów Rynku Energetycznego, Zespołu ds. koncepcji modelu wymiany danych pomiarowych i rozliczeń za te dane. W spotkaniu udział wzięli m.in. przedstawiciele Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji OSP, OSD, URE, Zarządcy Rozliczeń, NFOŚiGW, a także Spółek Obrotu – Członków TOE.

Sprecyzowano, że głównym celem prac Zespołu jest wypracowanie szczegółowych rozwiązań i następnie przedłożenie ich do rozstrzygnięcia (akceptacji) na forum WARSZTATÓW RYNKU ENERGETYCZNEGO, natomiast produktem prac Zespołu mają być dokumenty pisane/prezentacje, przygotowane do przedłożenia na forum ww. WARSZTATÓW.

Podczas spotkania omówiono cele cząstkowe, w wyniku dyskusji zaproponowano zmianę kolejności oraz następującą modyfikację brzmienia celów cząstkowych:

 1. Szczegółowa koncepcja wymiany danych informacji pomiarowych.
 2. Szczegółowe zasady dotyczące rozliczeń finansowych związanych z wymianą danych pomiarowych.
 3. Sprecyzowanie minimalnej funkcjonalności systemu opomiarowania oraz innych, wybranych urządzeń SG.
 4. Rekomendacja architektury funkcjonalnej miejsc przechowywania i przetwarzania informacji i relacji między nimi oraz założeń architektury informatycznej rynku wymiany danych.
 5. Koncepcja protokołu wymiany danych z aplikacją OIP oraz standaryzacji wymiany danych pomiędzy licznikiem a wewnętrzną siecią odbiorcy.
 6. Ocena skutków wprowadzenia innowacji (sposób odbierania korzyści przez OSD i OSP).
 7. Pryncypia dla interesariuszy: co wdrożenie rynku opomiarowania oznacza dla uczestników rynku – w wyniku dyskusji uznano, by na WARSZTACIE III (31 maja) zarekomendować ten temat jako zadanie dla Zespołu 5.
 8. Kompatybilność elektromagnetyczna – sformułowanie wymagań dla urządzeń przyłączanych do sieci – do zasygnalizowania na WARSZTACIE III (31 maja), jako problem niezbędny do rozwiązania, ale w innych ramach organizacyjnych.

Jako bazę do prac nad powyższymi zadaniami określono następujące dokumenty:

 • Stanowisko Prezesa URE ws AMI z maja 2011
 • Projekty NuPe i 4 rozporządzeń (po uzyskaniu zgody MG)
 • Prezentacja ZRSA
 • Projekt URE (DGA/Instytut Sobieskiego)
 • Projekt PSE-O (HP)
 • Projekt ENERGA – O (ATK)
 • Projekt PTPiREE (IEn/E&Y)
 • Stanowisko Prezesa URE ws OIP (w przygotowaniu)
 • Stanowisko Prezesa URE ws HAN (ATK) (w przygotowaniu)
 • Aktualne zasady Rynku Bilansującego

Termin kolejnego spotkania Zespołu został wyznaczony na 15 czerwca 2012 r., w siedzibie Urzędu Regulacji Energetyki.

Dokumenty

Formularz logowania