W dniu 25 stycznia 2011 roku r. w Warszawie, w siedzibie Ministerstwa Gospodarki (MG) odbyło się spotkanie zespołu ds. nowej ustawy  – Prawo energetyczne, które prowadził dyrektor Departamentu Energetyki w MG, p. Tomasz Dąbrowski. Na posiedzeniu TOE reprezentowali kol. Michał Motylewski – prawnik TOE oraz kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE.

Podstawą dyskusji podczas spotkania był opracowany i przesłany 12 stycznia 2011 r. przez MG dokument pt. „Zagadnienia problemowe do rozstrzygnięcia w nowym prawie energetycznym” oraz stanowiska towarzystw branżowych, w tym TOE, do przedmiotowego dokumentu, przedstawiające komentarze, uwagi oraz propozycje rozszerzeń dokumentu MG. Materiały są dostępne do wglądu dla Członków TOE.

W ramach dyskusji poruszono kilka kluczowych do rozstrzygnięcia w nowym prawie energetycznym zagadnień, w tym m.in.:

  • rola i zadania Regulatora na rozwiniętym rynku energii elektrycznej, w tym określenie reguł regulacyjnych w średnio- i długoterminowym horyzoncie czasowym;
  • umowa kompleksowa w realiach polskich i unijnych uwarunkowań formalno – prawnych;
  • zmiana podejścia ustawowego do pełnienie przez przedsiębiorstwa obrotu roli sprzedawców z urzędu, zastąpienie sprzedawców z urzędu sprzedawcami ostatniej szansy lub sprzedawcami awaryjnymi (rezerwowymi);
  • problematyka planów rozwoju krajowego systemu elektroenergetycznego i planów rozwoju OSD oraz OSP, szczególnie w kontekście nowych przyłączeń do sieci;
  • wprowadzenie do Prawa energetycznego instytucji zamkniętych (w tym przemysłowych) systemów dystrybucyjnych.

Ustalono, że dyskusja kolejnych, określonych w dokumencie MG zagadnień będzie miała miejsce podczas następnego spotkania Zespołu.

Dokumenty

Formularz logowania