W dniu 5 sierpnia 2014 r. w Warszawie, w siedzibie TOE, odbyło się spotkanie Zespołu ds. OZE, CHP i efektywności energetycznej. Spotkanie prowadzili kol. Waldemar Gochnio, Przewodniczący Zespołu oraz kol. Marek Kulesa, dyrektor biura TOE.

W czasie spotkania omówiono opinie, komentarze i zgłoszone uwagi do propozycji aktów prawnych z zakresu elektroenergetyki, które wpłynęły ostatnio do Sejmu RP lub zostały podane do publicznej wiadomości, w tym głównie projekty z zakresu prac Zespołu.

Omówiono:

  1. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne (druk sejmowy 2508), proponujący specyficzne (inne) zasady ustalania taryf dla Ochotniczych Straży Pożarnych.
  2. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne (druk sejmowy 2535), proponujący rozszerzenie uprawnień do mikroinstalacji opartych o odnawialne źródła energii dla osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi posiadającymi zdolność prawną oraz uznanie, że prowadzona przez nie sprzedaż tej energii, nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. 3
  3. Projekt nowej ustawy o OZE (druk sejmowy 2604) stanowiący kolejną wersję projektu MG oznaczonego, jako 6.3. 4
  4. Projekt nowej ustawy o efektywności energetycznej.

Notatka dostępna jest dla Członków TOE w kodowanej części serwisu.

Dokumenty

Formularz logowania