W dniu 4 stycznia 2012 r. w Warszawie, w siedzibie TOE odbyło się spotkanie Zespołu ds. Rynku Detalicznego (RD) i Grupy TOE ds. Umów dotyczące prac nad wzorcem generalnej umowy dystrybucji umożliwiającej zawieranie umów kompleksowych (tzw. GUD kompleksowy). Spotkanie prowadzili kol. Marcin Ludwicki – Wiceprzewodniczący Zespołu ds. RD oraz kol. Ewa Wierzchucka – Przewodnicząca Grupy ds. Umów.

Spotkanie miało na celu omówienie rozbieżności pomiędzy przedstawicielami PTPiREE i TOE, które pojawiły się w trakcie wspólnych prac dotyczących zapisów GUDa kompleksowego, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wyrażanych przez Prezesa URE na spotkaniach w dniach 5 i 13 grudnia 2011 r. i proponowanych zapisów opublikowanego 22 grudnia 2011 r. projektu nowego Prawa energetycznego.

Dyskusja była ukierunkowana przede wszystkim na wypracowanie stanowiska TOE na spotkanie z przedstawicielami PTPiREE w dniu 10 i 11 stycznia 2012 r. Do głównych, wciąż nie rozwiązanych rozbieżności w ramach prac PTPiREE i TOE, zaliczono następujące obszary projektu GUDa kompleksowego: (i) wynagrodzenie – rozliczenia za obsługę usługi kompleksowej w części dystrybucyjnej (ii) rozliczenie usługi dystrybucyjnej (iii) ustanowienie zabezpieczeń (iv) montaż liczników przedpłatowych.

W ramach dyskusji uczestnicy spotkania szczegółowo omówili wszystkie ww. obszary rozbieżności oraz dokonali następujących ustaleń:

  • w związku ze zmianami proponowanymi w projekcie nowej ustawy – Prawo energetyczne należy do GUDa kompleksowego dodać zapisy dot. konieczności zmiany umowy (wzorca) w przypadku zmian prawa w okresie tzw. vacatio legis ustawy;
  • zgodnie z ustaleniami z PTPiREE kolejne spotkanie Zespołów odbędzie się 10 i 11 stycznia 2012 r. w Warszawie;
  • efekt wspólnych prac zostanie omówiony podczas posiedzenia Rady Zarządzającej w dniu 11 stycznia 2012 r w Krakowie;
  • najpóźniej w dniu 18 stycznia 2012 r. zostanie przekazana do Prezesa URE wersja GUDa kompleksowego wypracowana po wspólnym spotkaniu PTPiREE i TOE, przy czym w przypadku istnienia rozbieżności (tylko w odniesieniu do rozbieżnych zapisów) strony zaproponują swoje rozwiązania – zapisy w przedłożonym Prezesowi wzorcu.

Dokumenty

Formularz logowania