W dniu 2 sierpnia 2012 r. w Konstancinie-Jeziornej, w siedzibie PSE Operator SA, odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu Tematycznego nr 6 „Rozwój usług i produktów związanych z wdrożeniem sieci inteligentnych w celu maksymalizacji korzyści dla odbiorców energii, prosumentów i KSE” działającego w ramach Warsztatów rynku energetycznego. Spotkanie prowadził p. Henryk Majchrzak – Prezes Zarządu PSE Operator SA, Przewodniczący Zespołu, TOE reprezentował kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE.

Spotkanie otworzył p. Henryk Majchrzak – Przewodniczący Zespołu, proponując rozszerzenie struktury organizacyjnej Zespołu o powołanie dwóch zastępców przewodniczącego. Zespół dokonał jednogłośnie wyboru na zastępców przewodniczącego: (i) p. Marka Kulesę oraz (ii) p. Jarosława Tworoga.

W ramach dyskusji uzgodniono następujące cele (produkty) prac Zespołu:

  1. Ocena regulacji prawnych pod kątem szybkiego rozwoju mikro (do 40 kW) instalacji.
  2. Wypracowanie struktury technologii projektów pilotażowych (optymalna integracja z KSE, optymalizacja ekonomiczna), w tym zweryfikowanie modelu ekonomicznego, zweryfikowanie regulacji prawnych, weryfikacja koordynacji współpracy, wskazanie kierunków działań dla decydentów.
  3. Wnioski – produktem prac Zespołu będą wnioski w zakresie określonym w punkcie 2. Uzgodniono, że prezentacja medialno – marketingowa do otoczenia (odbiorcy, dostawcy technologii, branża elektronenergetyczna, decydenci) wniosków leżeć będzie w zakresie działań Zespołu nr 5.

W dalszej części spotkania zostały przedstawione i przedyskutowane dwie następujące prezentacje:

  • p. Marek Kulesa przedstawił prezentację „Opis modelu rynkowego, w tym rozliczeń w relacji prosument i sprzedawca – w warunkach obecnie obowiązującego prawa oraz w świetle przygotowywanych regulacji ustawy o OZE”.
  • Pan Jarosław Tworóg przedstawił prezentację „Projekt 1000 MI Mikro-Smart Grid oparty na mikroinstalacjach prosumenckich”.

Uzgodniono, że na kolejnym posiedzeniu Zespołu, zaplanowanym na 28 sierpnia 2012 r.  zostaną przedstawione i omówione trzy prezentacje: NFOŚiGW „Program priorytetowy NFOŚiGW Inteligentne Sieci Energetyczne”, RWE Stoen Operator „Procedury przyłączania systemu PV do sieci” oraz ENERGA – Obrót „Doświadczenia w zakresie budowy i eksploatacji mikroinstalacji prosumenckich”.

Dokumenty

Formularz logowania