W dniu 11 czerwca 2012 r. w Warszawie, w siedzibie TOE, odbyło się spotkanie Zespołu ds. odnawialnych źródeł energii, produkcji energii w kogeneracji i efektywności energetycznej. Spotkanie, którego głównym celem było omówienie uwag TOE do prezentacji Ministerstwa Gospodarki dotyczącej wybranych elementów kolejnej wersji projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE), prowadził kol. Waldemar Gochnio – Przewodniczący Zespołu.

W ramach spotkania szeroko przedyskutowano przedstawioną w dniu 29 maja 2012 r. przez Ministerstwo Gospodarki prezentację, w której znalazły się główne zapisy kolejnej wersji projektu ustawy o OZE. W ramach spotkania zwrócono między innymi uwagę na:

  • trudność analizy rozwiązań szczegółowych jedynie na podstawie przedstawionej podczas majowej konferencji prezentacji – bez znajomości zapisów całości ustawy;
  • niejednoznaczność definicji i przyjętego modelu wsparcia oraz rozliczeń w kontekście ograniczonych informacji z prezentacji;
  • złożoność modelu oraz wprowadzenie dwóch rodzajów wsparcia, które utrudniają ocenę systemu oraz przyszły monitoring zarówno wielkości, jak i podziału wytwarzania z poszczególnych rodzajów OZE;
  • konieczność korelacji nowych, zaproponowanych w prezentacji rozwiązań z całym trójpakiem (w szczególności ustawą – Prawo energetyczne), np. w zakresie sprzedawców z urzędu czy obowiązków zakupu energii elektrycznej z OZE;
  • konieczność określenia kto i z jakich środków ma pokryć straty związane z obowiązkiem zakupu energii elektrycznej według zaproponowanych w projekcie poziomów cen;
  • budzącą wątpliwość propozycję prowadzenia rejestru tzw. małych instalacji przez sprzedawców z urzędu, a nie OSD, tak jak w przypadku mikroinstalacji.

Ustalono, że na podstawie dyskusji ze spotkania zostaną opracowane uwagi kierunkowe (główne, ogólne) oraz szczegółowe (do poszczególnych slajdów) do przedłożenia i dyskusji podczas zaplanowanego na 21 czerwca 2012 r. posiedzenia Rady Zarządzającej TOE.

Dokumenty

Formularz logowania