W dniu 3 czerwca 2013 r. w Warszawie, w siedzibie TOE, odbylo się spotkanie Zespołu ds. OZE, Kogeneracji i efektywności energetycznej. prowadzili kol. Waldemar Gochnio, Przewodniczący Zespułu oraz kol. Marek Kulesa Dyrektor Biura TOE.

Zaproponowany uczestnikom program spotkania obejmował omówienie następujących zagadnień:

  1. Podsumowanie działań/aktywności zespołu w okresie styczeń – maj 2013 roku.
  2. Bariery rozwoju OZE i koncepcje ich pokonania na podstawie informacji z posiedzeń Podkomisji stałej do spraw energetyki Sejmu RP w dniu 8 i 14 maja 2013 r.
  3. Rządowy projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo energetyczne, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie oceny zgodności oraz ustawę o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk 1273).
  4. Poselski projekt ustawy – o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 946).
  5. Prace nad „duży trójpakiem”.
  6. Wolne wnioski i sprawy różne.

W ramach omawiania działań i aktywności Zespołu w 2013 roku, Przewodniczący Zespołu przypomniał ustalenia z poprzedniego spotkania Zespołu w dniu 23 stycznia 2013 roku oraz przedstawił aktualną sytuację w obszarze nowych regulacji prawnych w zakresie tzw. małego trójpaku oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii. Dyrektor Biura TOE Marek Kulesa uzupełnił i rozszerzył informacje Przewodniczącego o sprawozdanie z ostatnich spotkań Podkomisji stałej do spraw energetyki w dniach 8 i 14 maja 2013 roku, na których reprezentował stanowisko TOE. W szczególności zwrócił uwagę na prace Podkomisji nad poprawką nr 1273 do ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne, która była przedmiotem prac Podkomisji w dniu 22 maja 2013 roku.

W wyniku dyskusji w ramach Zespołu, opartej także na opiniach i wypowiedziach uczestników posiedzenia Podkomisji stałej ds. energetyki w dniu 22 maja 2013 r. Zespół przyjął stanowisko, że wprowadzenie obowiązku zakupu „czerwonych” i „żółtych” świadectw pochodzenia z datą wsteczną jest nie tylko niedopuszczalne rynkowo, ale i sprzeczne z konstytucyjną zasadą nie działania prawa wstecz.

Zespół omówił następnie aktualny stan prac nad dużym „trójpakiem”, w szczególności rozwiązania dotyczące proponowanych przez Ministerstwo Gospodarki zmian w ustawie o odnawialnych źródłach energii mających zapewnić zrównoważenie popytu i podaży świadectw pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych i zagwarantowanie ich rynkowi większej stabilności.

Zdaniem Zespołu rozwiązaniem do przyjęcia jest jedynie (poza ograniczeniem liczby wydawanych świadectw) wprowadzenie braku możliwości wypełniania obowiązku poprzez uiszczanie opłaty zastępczej w sytuacji, gdy cena świadectw pochodzenia na TGE S.A. znajduje się poniżej 75% wartości opłaty zastępczej.

W ramach wolnych wniosków Zespól ocenił stan przygotowania rynku do obrotu świadectwami efektywności energetycznej, który przy braku wyników ogłoszonego przez Prezesa URE przetargu na przedsięwzięcia zwiększające efektywność energetyczną spowoduje powszechne stosowanie opłat zastępczych zamiast zakupu świadectw efektywności energetycznej.

Dokumenty

Formularz logowania