W dniu 23 stycznia 2013 r. w Warszawie, w siedzibie TOE, odbyło się spotkanie Zespołu ds. OZE, CHP i efektywności energetycznej. Spotkanie prowadzili kol. Waldemar Gochnio, Przewodniczący Zespołu oraz kol. Marek Kulesa, Dyrektor Biura TOE.

Zaproponowany wcześniej przez Przewodniczącego Zespołu program spotkania obejmował omówienie następujących zagadnień:

 • Podsumowanie działań/aktywności zespołu w 2012 roku (spotkania Zespołu; przygotowane i rozesłane dokumenty; opiniowane projekty regulacji).
 • Zmiany uwarunkowań formalno – prawnych rynku OZE, CHP i efektywności energetycznej w 2013 roku – aktualny stan prac nad trójpakiem, małym trójpakiem (druk 946) oraz nowelizacją kogeneracyjną.
 • Wyznaczenie celów/zadań/wyzwań na 2013 rok (plan prac Zespołu związanych przede wszystkim z rozpoczętymi i kontynuowanymi pracami legislacyjnymi Ministerstwa Gospodarki i Parlamentu RP w obszarze CHP i trójpaków energetycznych, małego i pełnego).
 • Wolne wnioski i sprawy różne.

W ramach omawiania działań i aktywności Zespołu w 2012 roku Przewodniczący Zespołu przedstawił i podsumował podejmowane oraz wykonane prace w obszarze CHP i OZE.

Zespół ds. OZE, CHP i efektywności energetycznej spotykał się w dniach 31 stycznia 2012 r. oraz 30 sierpnia 2012 r. Celem obu spotkań było podsumowanie uwag i opinii członków Zespołu oraz opinii nadesłanych drogą elektroniczną przez innych członków Towarzystwa. Uwagi dotyczyły opublikowanych projektów ustawy o odnawialnych źródłach energii i ustawy o zmianie ustawy o efektywności energetycznej. W trakcie roku Zespół przekazywał do Departamentu Energii Odnawialnej Ministerstwa Gospodarki uwagi, komentarze i opinie dotyczące kolejnych wersji regulacji prawnych dotyczących OZE. TOE zgłaszało po kilkadziesiąt uwag do wszystkich kolejnych wersji projektów ustaw:

 • Ustawa o odnawialnych źródłach energii – projekt z dnia 20 grudnia 2011 wersja 1a.4;
 • Ustawa o odnawialnych źródłach energii – projekt z dnia 10 kwietnia 2012 roku wersja 2.0;
 • Ustawa o odnawialnych źródłach energii – projekt z dnia 29 maja 2012 roku;
 • Ustawa o odnawialnych źródłach energii – projekt z dnia 26 lipca 2012 roku;
 • Ustawa o odnawialnych źródłach energii – projekt z dnia 4 października 2012 roku wersja 2.0.1;
 • Ustawa o odnawialnych źródłach energii – projekt z dnia 9 października 2012 roku wersja 2.0.2;
 • Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo energetyczne, ustawę – Prawo gazowe oraz ustawę o odnawialnych źródłach energii – projekt z dnia 9 października 2012 roku wersja 0.11.

W uzupełnieniu przesłanych opinii i uwag, na zaproszenie Ministra Gospodarki, przedstawiciele TOE (Przewodniczący Zespołu i Dyrektor Biura TOE) kilkakrotnie spotykali się ze specjalistami i Dyrektorem Departamentu Energii Odnawialnej dla bardziej szczegółowego uzasadnienia przesłanych uwag oraz dla przedłożenia swoich opinii odnośnie przygotowywanych nowych wersji ustawy o OZE. Zgłaszane do Ministerstwa Gospodarki uwagi ogólne i szczegółowe dotyczyły w szczególności następujących kwestii, istotnych dla sprzedawców energii skupionych w TOE:

Precyzyjnego określenia zasad kwalifikowania do „mikroinstalacji”, uproszczenia tych zasad i usunięcia trudności przy ewentualnym stosowaniu kryterium proporcji udziału energii sprzedawanej do produkowanej, które występowało w pierwszych wersjach ustawy.

Wskazania podmiotu zobowiązanego do prowadzenia rejestru małych instalacji OZE i prowadzenia sprawozdawczości na rzecz URE. Utrzymania obowiązku zakupu energii z instalacji OZE, ewentualnie ograniczenia go do niektórych rodzajów OZE.

Wskazania podmiotu mającego obowiązek zakupu energii z instalacji OZE oraz zasad i warunków finansowych tego zakupu.

W wyniku przekazania uwag zebranych przez Zespół oraz w efekcie spotkań ze specjalistami Departamentu Energii Odnawialnej MG, udało się uzyskać zapisy korzystne dla środowiska sprzedawców energii stowarzyszonych w TOE, przede wszystkim uwalniające sprzedawców od prowadzenia rejestrów wytwórców energii w mikroinstalacjach, prowadzenia sprawozdawczości ilości wytwarzanej energii dla potrzeb URE i MG oraz od obowiązku kontroli czy dany wytwórca spełnia kryteria uznania za mikroinstalację, która to kontrola była przypisana do sprzedawców energii w pierwszej wersji projektu ustawy o OZE.

W drugim punkcie spotkania Dyrektor Biura TOE kol. Marek Kulesa szczegółowo przedstawił aktualny stan prac legislacyjnych w MG i w Komisjach Sejmowych nad tzw. małym trójpakiem energetycznym oraz tzw. nowelizacją kogeneracyjną ustawy Prawo energetyczne, która przedłuża obowiązek zakupu czerwonych i żółtych świadectw pochodzenia do 31 marca 2015 roku. Omówił ponadto, jakie problemy warunkują dalszy pomyślny bieg prac sejmowych oraz ewentualne utrudnienia, mogące opóźnić zakończenie tych prac. W szczególności dotyczą one konieczności notyfikowania niektórych zapisów ustaw z Komisją Europejską, w związku z ewentualną kwalifikacją wsparcia dla kogeneracji i dla dużych odbiorców końcowych, jako publicznej pomocy państwa. Omawiając aktualnie przedłożone Sejmowej Podkomisji Nadzwyczajnej projekty w/w ustaw kol. Marek Kulesa zapoznał członków Zespołu z ich wybranymi artykułami i wskazał na ewentualne konsekwencje przyjęcia ich przez Sejm. Ponadto przedstawił propozycje stanowiska TOE, które zamierza reprezentować w trakcie następnych spotkań Podkomisji. Propozycje te zostały przez Zespół zaakceptowane.

Jako podstawowe zadanie na rok 2013 przyjęto zobowiązanie się członków Zespołu do monitorowania prac legislacyjnych Ministerstwa Gospodarki i Parlamentu, poprzez zgłaszanie swoich uwag i opinii wspieranie przedstawicieli TOE w reprezentowaniu stanowiska TOE w pracach parlamentarnych.

W ramach wolnych wniosków pozytywnie oceniono stan przygotowania rynku do obrotu świadectwami efektywności energetycznej oraz wyrażono zaniepokojenie nierozwiązanym problemem obowiązku zakupu czerwonych i żółtych świadectw pochodzenia w roku 2013 i latach następnych. W wypadku jego wprowadzenia w trakcie 2013 roku, problem ten może stworzyć trudności w relacjach z Urzędem Regulacji Energetyki przy jego rozliczaniu.

Oceniono także spadek cen świadectw pochodzenia energii odnawialnej uznając, że nie stanowi on problemu dla spółek obrotu zwłaszcza, że ceny energii dla gospodarstw domowych zostały zatwierdzone tylko na I półrocze roku 2013 roku, choć brak jasności, co do świadectw pochodzenia energii z kogeneracji może już takie trudności powodować.

Uzgodniono także, że data kolejnego spotkania Zespołu w 2013 roku zostanie ustalona w mailowym trybie roboczym.

Dokumenty

Formularz logowania