W dniu 26 listopada 2013 r. w Warszawie, w siedzibie TOE, odbyło się spotkanie Zespołu ds. OZE, CHP i efektywności energetycznej. Spotkanie prowadzili kol. Waldemar Gochnio, Przewodniczący Zespołu oraz kol. Marek Kulesa, Dyrektor Biura TOE.

Spotkanie zostało zwołane w oparciu o ustalenie z poprzedniego spotkania Zespołu, że po oblikowaniu pełnej wersji projektu o OZE, Zespół odniesie się do szczegółowych zapisów ustawy i opracowane zostanie stanowisko Zespołu odnoście regulacji zawartych w ustawie.

Zaproponowany przez Przewodniczącego Zespołu program spotkania obejmował omówienie przedstawionego 12 listopada 2013 r. przez Ministerstwo Gospodarki projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii w wersji 4.0 wraz z uwagami, opiniami i propozycjami zmian w zapisach poszczególnych artykułów ustawy, zgłoszonymi przez członków Zespołu oraz członków Towarzystwa Obrotu Energią, którzy wzięli udział w opiniowaniu.

Pomimo dość krótkiego terminu zgłaszania uwag do projektu ustawy, Zespół uzyskał ponad 120 ogólnych i szczegółowych uwag, odnoszących się bądź do poszczególnych artykułów i ustępów projektu bądź odnoszących się do założeń lub ogólnych koncepcji i rozwiązań ustawy prawnych.

W wyniku kilkugodzinnej dyskusji i wymiany podglądów członkowie Zespołu ds. OZE, CHP i efektywności energetycznej uzgodnili i zaakceptowali do przedstawienia Ministerstwu Gospodarki 7 uwag ogólnych i 55 uwag szczegółowych, przy czym znaczna część przyjętych uwag oparta jest na kilku podobnych lub tożsamych opiniach zgłoszonych przez różnych opiniujących. Dokument zawierający wyniki pracy Zespołu został przekazany Ministerstwu Gospodarki przed 29 listopada 2013 roku, będącym terminem kończącym konsultacje społeczne Ministerstwa.

Uzgodniono, że data kolejnego spotkania Zespołu w 2014 roku zostanie ustalona w mailowym trybie roboczym, po zapoznaniu się członków Zespołu z opracowanymi przez Ministerstwo Gospodarki wynikami konsultacji społecznych i ewentualnie zmodyfikowanym, nowym projektem ustawy o OZE.

Dokumenty

Formularz logowania