W dniu 30 sierpnia 2012 r. w Warszawie, w siedzibie TOE, odbyło się spotkanie Zespołu ds. odnawialnych źródeł energii, produkcji energii w kogeneracji i efektywności energetycznej. Spotkanie, którego głównym celem było omówienie uwag TOE do drugiej wersji projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii prowadził kol. Waldemar Gochnio – Przewodniczący Zespołu.

Towarzystwo Obrotu Energią czynnie uczestniczy w pracach nad aktami prawnymi związanymi z rynkiem energetycznym w Polsce, w tym zmianami ustawy – Prawo energetyczne i rozporządzeń wykonawczych do ustawy, w szczególności w obszarze promowania odnawialnych źródeł energii. W dniu 6 lutego 2012 r. TOE przesłało do Ministerstwa Gospodarki zgłoszenie zainteresowania pracami nad projektem ustawy o odnawialnych źródłach energii wraz z tabelarycznym zestawieniem uwag do tzw. pierwszego projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii  (projekt z dnia 20 grudnia 2011 roku wersja 1a.4). W związku z opublikowaniem w dniu 27 lipca 2012 r. tzw. drugiego projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii datowanego na 26 lipca 2012 r., TOE w ramach swoich struktur wewnętrznych poddało szerokiej dyskusji oraz procedurze opiniowania tę wersję projektu. Wersja ta była przedmiotem dyskusji podczas posiedzenia Rady Zarządzającej TOE w dniu 27 lipca 2012 r. oraz spotkania Zespołu ds. odnawialnych źródeł energii, produkcji energii w kogeneracji i efektywności energetycznej w dniu 30 sierpnia 2012 r. W ramach spotkania Zespołu uwzględniono także dyskusję z posiedzenia sejmowej Podkomisji ds. Energetyki w dniu 29 sierpnia 2012 r. oraz prezentowane stanowisko Ministerstwa Gospodarki dot. drugiego projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii. Na spotkaniu przedyskutowano przygotowane przez biuro TOE zestawienie tabelaryczne uwag do projektu ustawy nadesłanych przez Członków TOE. Zgodnie z dyskusją ze spotkania liczne zapisy wychodzą naprzeciw ustaleniom z prowadzonych wcześniej z udziałem TOE prac, jak i uwzględniają uwagi naszego Towarzystwa do pierwszej wersji ustawy. Cześć zapisów wzbudza jednak nasze wątpliwości, dotyczące zarówno brzmienia określonych zapisów, jak i przyjętych modeli rozwiązań w projekcie ustawy. Ze strony TOE szczególnie ważne jest:

  • przyjęcie jednoznacznych oraz nie budzących wątpliwości interpretacyjnych zasad rozliczeń „sprzedawców z urzędu” z Zarządcą Rozliczeń (uwagi 12 – 15 zestawienia tabelarycznego dostępnego w części serwisu – Wybrane dokumenty 2012 );
  • określenie modelu obowiązkowego zakupu energii elektrycznej w sposób uwzględniający rynkowy charakter i zasady handlu energią elektryczną w Polsce (uwagi 16 – 18 zestawienia tabelarycznego);
  • uwzględnienie w zapisach dotyczących spalania wielopaliwowego odmiennego charakteru wytwarzania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji (uwagi 30, 35 i 36 zestawienia tabelarycznego).

Ustalono, że na podstawie dyskusji ze spotkania zostanie opracowane i przesłane do Ministerstwa Gospodarki w postaci wniosku – zweryfikowane wcześniejsze zgłoszenie wraz kompletem uwag do drugiej wersji projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Dokumenty

Formularz logowania