W dniu 5 stycznia 2010 r. w siedzibie TOE W Warszawie, odbyło się spotkanie Zespołu TOE ds. OZE, kogeneracji i efektywności energetycznej. Spotkanie prowadzili kol. Waldemar Gochnio – przewodniczący Zespołu oraz kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE.

W ramach spotkania przedyskutowano szczegółowo następujące obszary zagadnień:

  • zmiany wprowadzone ustawą z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz zmianie niektórych innych ustaw, związane z obszarami prac Zespołu oraz proponowane przez MG, niezbędne zmiany aktów wykonawczych;
  • wyniki prac tzw. Action Planu: „Ścieżka rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii do 2020 roku” wykonanego na zlecenia MG w listopadzie/grudniu 2009 roku;
  • wywiązanie się sprzedawców energii elektrycznej z tzw. kolorowych obowiązków.

W ramach dyskusji zwrócono uwagę na wejście w życie nowych „kolorowych” obowiązków w czasie trwania roku kalendarzowego, a więc związaną z tym konieczność zwrócenia szczególnej uwagi na zapisy rozporządzenia wykonawczego, które wprowadzą i uszczegółowią nowe systemy wsparcia. Od zapisów tych bowiem uzależnione będą zakres, sposób wywiązania się z obowiązków sprzedawców energii elektrycznej do odbiorców końcowych w 2010 roku, a także potencjalny wpływ nowych obowiązków na cenę energii elektrycznej do odbiorców końcowych.

Kierunkowo przedyskutowano także możliwy wpływ i znaczenie wymaganego zapisami nowej dyrektywy OZE (Dyrektywa 2009/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE) Action Planu: „Ścieżki rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii do 2020 roku”, na poziom obowiązków OZE w średnio i długoterminowym  horyzoncie czasowym oraz konieczność zmian w obowiązujących aktach prawnych w przypadku przyjęcia nowej ścieżki promowania OZE.

Prezentacja stanowiąca podstawę dyskusji jest dostępna dla Członków TOE w kodowanej części strony internetowej.

Dokumenty

Formularz logowania