W dniu 23 lipca 2009 r. w siedzibie TOE w Warszawie, odbyło się spotkanie Zespołu TOE ds. OZE, kogeneracji i efektywności energetycznej. Spotkanie prowadził kol. Waldemar Gochnio – przewodniczący Zespołu.

Głównym punktem programu spotkania była dyskusja projektu ustawy  o efektywności energetycznej, której celem było opracowanie uwag kierunkowych i omówienie uwag szczegółowych do projektu ustawy zaproponowanego przez Ministerstwo Gospodarki.

Jako pozytywne elementy kierunkowe projektu Członkowie Zespołu obecni na spotkaniu ocenili:

 • wykorzystanie (głównie pozytywnych) doświadczeń z systemów funkcjonowania świadectw pochodzenia (OZE) i świadectw pochodzenia z kogeneracji;
 • wprowadzenie mechanizmu (modelu) świadectw pochodzenia efektywności energetycznej, tzw. białych certyfikatów;
 • podkreślaną przez Ministerstwo Gospodarki i Podkomisję ds. Energetyki (w czasie dyskusji na jej posiedzeniu) konieczność pilnych działań w zakresie wdrożenia tzw. dyrektywy efektywnościowej w ustawodawstwie polskim;
 • propozycję dyskusji oraz konsultacji rozwiązań z wszystkimi uczestnikami rynku, w tym w szczególności z odbiorcami.

Do przedłożonego projektu obecni na spotkaniu, mieli jednak zdecydowanie więcej uwag, w tym m.in. dotyczących następujących obszarów zagadnień:

 • zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy obejmując cele wzrostu efektywności energetycznej aż w trzech obszarach wsparcia wykracza poza dyrektywę;
 • duży stopień skomplikowania modelu i systemu;
 • duża liczba aktów wykonawczych oraz dokumentów „generowanych” przez system, brak aktów wykonawczych uniemożliwiający szczegółową analizę rozwiązań;
 • nakierowanie rozwiązań na „dużych” odbiorców;
 • dyskusyjny i kontrowersyjny system przetargów powodujący, że mimo zrealizowanych znaczących działań proefektywnościowych odbiorca może nie uzyskać białych certyfikatów;
 • rola Prezesa URE w systemie (zbyt duża, trudna do zaakceptowania nawet chyba przez URE);
 • brak jednoznacznych sygnałów odnośnie źródeł finansowania, w tym w szczególności preferencyjnych źródeł finansowania;
 • napięty (wręcz niemożliwy do realizacji) harmonogram dalszych prac.

W związku  z opracowywaniem przez MG kolejnej wersji projektu ustawy do konsultacji ustalono, że ww. uwagi kierunkowe uzupełnione o uwagi szczegółowe (po opublikowaniu kolejnej wersji projektu ustawy) zostaną przekazane przez MG w formie wymaganej ustawą o lobbingu

Dokumenty

Formularz logowania