W dniu 31 stycznia 2012 r. w Warszawie, w siedzibie TOE, odbyło się spotkanie zespołu ds. odnawialnych źródeł energii, produkcji energii w kogeneracji i efektywności energetycznej. Spotkanie, którego głównym celem było omówienie uwag do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE), prowadził kol. Waldemar Gochnio – Przewodniczący Zespołu.

W ramach spotkania szeroko przedyskutowano przygotowane wcześniej zestawienie tabelaryczne nadesłanych do TOE uwag do ustawy o OZE. Uczestnicy spotkania pozytywnie ocenili przedstawiony do konsultacji projekt ustawy o OZE z dnia 20 grudnia 2011 r. i generalnie poparli przedstawione w nim kierunki kształtowania polityki energetycznej państwa w obszarze wspierania energetyki opartej o źródła odnawialne.

Wychodząc naprzeciw przedstawionym do konsultacji regulacjom prawnym i mając na celu łatwiejszą i bardziej efektywną ich realizację ustalono, że TOE w ostatecznej wersji uwag zaproponuje korekty projektu ustawy w następujących trzech głównych kwestiach:

  • Ograniczenie ryzyka rynkowego wytwórców energii ze źródeł odnawialnych i ich partnerów handlowych – przedsiębiorstw obrotu energią – poprzez zapewnienia stabilności (niekoniecznie tych samych wartości przez cały okres obowiązywania, ale po opublikowaniu już niezmienianych) współczynników korekcyjnych w okresie 15 – 20 lat.
  • Radykalne uproszczenie rozliczeń z wytwórcami energii w mikroinstalacjach i usunięcie potencjalnych i zbędnych trudności we współpracy przedsiębiorstw sprzedających energię odbiorcom końcowym z obsługiwanymi przez nie handlowo „prosumentami”.
  • Uproszczenie zasad wywiązywania się z obowiązku zakupu świadectw pochodzenia odbiorcom o rocznym zużyciu nie mniej niż 400 GWh i udziale kosztów energii w kosztach produkcji nie mniej niż 15 %.

Ustalono, że opracowane na podstawie dyskusji ze spotkania uwagi kierunkowe oraz szczegółowe (przesłane przez Członków TOE do biura TOE) uwagi, przed wysłaniem do Ministerstwa Gospodarki, zostaną przekazane (zgodnie z ustaleniami z posiedzenia Rady) Członkom Rady Zarządzającej TOE.

Dokumenty

Formularz logowania