W dniu 13 września 2012 r. w Warszawie, w siedzibie TOE, odbyło się spotkanie Zespołu ds. Rynku Bilansującego i Zespołu ds. Modelu Rynku Energii Elektrycznej w Polsce. Celem spotkania, które prowadził kol. Krzysztof, Piotr Wilbik – Przewodniczący Zespołu, Członek Rady Zarządzającej TOE, była prezentacja i dyskusja dokumentu pt. „Rekomendacje w zakresie modyfikacji modelu rynku energii elektrycznej w Polsce”.

W ramach pierwszej części spotkania, zaproszeni przedstawiciele PSE Operator S.A. p. Tomasz Sikorski i p. Konrad Purchała przedstawili prezentację dot. kluczowych zapisów dokumentu – raportu pt. „Rekomendacje w zakresie modyfikacji modelu rynku energii elektrycznej w Polsce”, będącego przedmiotem dyskusji w ramach prac działającej przy Ministrze Gospodarki Zespołu Doradczego ds. zmian w funkcjonowaniu rynku energii elektrycznej. Raport przedstawia rekomendowane zmiany krajowego rynku energii elektrycznej, ukierunkowane na poprawę efektywności jego funkcjonowania oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracy krajowego systemu elektroenergetycznego.

Propozycje modyfikacji zostały opracowane na podstawie wyników prac ww. Zespołu, przy założeniu, że integracja rynku krajowego z rynkiem europejskim zostanie dokonana zgodnie z modelem rynku europejskiego, tj. strefowego modelu market coupling. W Raporcie przedstawiono główne przesłanki wprowadzenia zmian, optymalny model rynku energii elektrycznej dla uwarunkowań polskich, kontekst europejski prowadzonych prac, zakres rekomendowanych zmian oraz program ich wdrażania.

Zgodnie z raportem oraz prezentacją obszary rekomendowanych do wdrożenia zmian mają być wprowadzane w dwóch następujących etapach:

 1. Etap 1: Modyfikacje zasad rynku bilansującego energii elektrycznej, obejmujący następujące elementy:
  – Implementacja pełnego modelu sieci.
  – Udoskonalenie narzędzi informatycznych do zarządzania pracą jednostek wytwórczych centralnie dysponowanych.
  – Modyfikacja zasad wyceny energii na rynku bilansującym.
 2. Etap 2: Zmiana zasad hurtowego rynku energii elektrycznej, obejmujący następujące elementy:
  – Wielostrefowy model rynku hurtowego.
  – Węzłowy model rynku hurtowego.

W ramach drugiej części spotkania podczas szczegółowej dyskusji omówiono obszary proponowanych zmian, proponowany harmonogram ich wdrażania, a także potencjalną rolę i zmiany w funkcjonowaniu spółek obrotu po realizacji poszczególnych etapów zmian.

Podczas spotkania ustalono, że na podstawie przesłanych przez Członków Zespołu TOE ds. Rynku Bilansującego i Zespołu ds. Modelu Rynku uwag i opinii do prezentacji i raportu, zostanie opracowana opinia i rekomendacja Zespołu dot. raportu, która następnie będzie przedłożona Radzie Zarządzającej TOE i przekazana do OSP.

Dokumenty

Formularz logowania