W dniu 8 października 2012 r. w Warszawie, w siedzibie TOE, odbyło się trzecie spotkanie Zespołu ds. Rynku Gazu. Spotkanie prowadził kol. Piotr Rogóż – Członek Rady Zarządzającej TOE, Przewodniczący Zespołu.

W ramach spotkania poruszono, zaproponowane wcześniej przez Prezydium Zespołu w zaproszeniu na spotkanie, następujące tematy i zagadnienia dotyczące rynku gazu:

 1. Przegląd regulacji, dokumentów oraz aktywności i działań w obszarach prac Zespołu od ostatniego, czerwcowego spotkania Zespołu, w tym w szczególności:  
  • informacja nt. przebiegu i ustaleń ze spotkania przedstawicieli Giełdy Papierów Wartościowych SA (GPW), Towarowej Giełdy Energii SA (TGE) i TOE w dniu 11 lipca 2012 r.;
  • propozycje tzw. „gazowego obliga giełdowego”, które pojawiły się w nowelizacji obowiązującej ustawy – Prawo energetyczne (czerwiec/lipiec 2012 roku) oraz dyskusjach nad zapisami nowego Prawo gazowego;
  • zatwierdzenie przez Prezesa URE 24 lipca 2012 r. Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) dotyczącej krajowego systemu przesyłowego będącego własnością Operatora Systemu Przesyłowego GAZ-SYSTEM SA (GAZ-SYSTEM) oraz publikacja na stronach GAZ-SYSTEM wzorcowej ramowej umowy przesyłowej wraz z załącznikami;
  • informacja nt. spotkania przedstawicieli TOE z Prezesem URE w dniu 27 lipca 2012 r.;
  • opracowanie przez TOE uwag do przekazanego do zaopiniowania przez Ministerstwo Gospodarki (MG) projektu „Mapy drogowej uwolnienia cen gazu ziemnego” (wersja projektu z dnia 22 sierpnia 2012 r., otrzymana do opiniowania 17 września 2012 r.);
  • publikacja przez UOKiK w sierpniu 2012 roku Raportu – Kierunki rozwoju ochrony konkurencji i konsumentów na rynku gazu w Polsce;
  • publikacja przez MG na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego w dniu 1 października 2012 r. wrześniowego projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi (rozporządzenia taryfowego).

   W ramach tej części spotkania ustalono, że na podstawie nadesłanych do biura TOE uwag oraz dyskusji podczas spotkania zostaną opracowane i przekazane do MG uwagi TOE do wrześniowego projektu rozporządzenia taryfowego.
    
 2. Wdrożenie standardu umowy EFET na polskim rynku gazu. W ramach tej części spotkania przedyskutowano wnioski wynikające z analizy porównawczej umowy EFET dla gazu ze standardem EFET dla energii elektrycznej, omówiono możliwą współpracę z PGNiG SA i GAZ-SYSTEM oraz możliwe rekomendacje planu dalszych działań w tym zakresie dla Rady Zarządzającej TOE.
  Ustalono m.in., że zapisy głównej części obu wzorców umów (dla energii elektrycznej i gazu) są bardzo zbliżone, kluczowe różnice pojawiają się głównie w załączniku dotyczącym tzw. hubów gazowych. Członkowie Zespołu widząc konieczność ścisłej współpracy z PGNiG SA (zapewnienie powszechności i jednakowego traktowania mniejszych uczestników hurtowego rynku gazu przez podmiot dominujący) i GAZ-SYSTEM (współpraca w zakresie wypracowania aneksu dot. hubów) w tym temacie ustalili, że opracowane oraz wysłane zostaną pisma do tych Spółek z propozycją współpracy w zakresie wdrożenie standardu umowy EFET na polskim rynku gazu.
   
 3. Generalne Umowy Dystrybucji (GUD)/procedura zmiany sprzedawcy. Omówiono kierunkowo zapisy dotyczące rynku detalicznego gazu, które znalazły się w projekcie Mapy drogowej oraz w Prawie gazowym, a także możliwość włączenia się TOE w planowaną wstępnie w listopadzie 2012 roku konferencję URE dot. rynku gazu i rozwoju zasady TPA w sektorze gazu.
  Ustalono konieczność monitorowania zapisów dot. GUD i procedury zmiany sprzedawcy w ramach dalszych prac nad ww. dokumentami. Członkowie Zespołu pozytywnie przyjęli także propozycję włączenia się TOE w listopadową konferencję.
   
 4. Giełda gazu, w tym w szczególności:
 • otwarcie giełdy gazu;
 • szanse i przesłanki na zaistnienie rzeczywistej płynności;
 • bezpośredni dostęp do segmentu giełdowego;
 • koszty funkcjonowania na giełdzie gazu (opłaty stałe, zmienne, zabezpieczenia);
 • dostęp do testowej aplikacji dla rynku gazu.

W ramach tej części spotkania ustalono, że ww. tematy powinny być przedmiotem szerszej dyskusji podczas zaplanowanego na 8 października 2012 r. spotkania przedstawicieli TGE, IRGiT i TOE.

W ramach wolnych wniosków Przewodniczący przypomniał Członkom Zespołu o zaplanowanych: na 16 października 2012 r. warsztatach GAZ-SYSTEM dot. nowej IRiESP oraz na 23 października 2012 r. na TGE seminarium: „Otwarcie rynku gazu na Towarowej Giełdzie Energii”.

Ustalono ponadto, że Zespół w dalszym ciągu będzie aktywnie uczestniczył w monitorowaniu i opiniowaniu dokumentów sankcjonujących uwolnienie rynku gazu w Polsce, w tym w szczególności w opiniowaniu nowego Prawa gazowego.

Dokumenty

Formularz logowania