W dniu 20 czerwca 2012 r. w Warszawie, w siedzibie TOE, odbyło się drugie spotkanie Zespołu ds. Rynku Gazu. Spotkanie prowadzili kol. Piotr Rogóż – Przewodniczący Zespołu oraz kol. Piotr Zawistowski – Wiceprzewodniczący Zespołu.

Głównym celem spotkania było omówienie stanu zaawansowania prac nad dokumentami mającymi kształtować rynek gazu w Polsce na zliberalizowanych zasadach umożliwiających rozwój konkurencji oraz uruchomienie na szerszą niż dziś skalę zasady TPA w gazownictwie.

W ramach dyskusji omówiono prace oraz działania TOE związane z następującym dokumentami/projektami:

nowa ustawa Prawo gazowe, zwracając m.in. uwagę na aktywny udział Członków Zespołu w pracach nad projektem, w tym udział w konsultacjach społecznych projektu ustawy w dniach 24 i 25 kwietnia 2012 r. w Ministerstwie Gospodarki;

  • Program Uwalniania Gazu (PUG), zwracając m.in. uwagę na przekazanie przez TOE opinii–uwag do projektu PUG, udział Członków Zespołu w konsultacjach społecznych projektu PUG w dniu 28 maja 2012 r., na których m.in. Prezes URE zaprezentował tzw. wariant „komplementarny” dla PUG, w którym przewiduje się m.in. wprowadzenie tzw. „gazowego obliga giełdowego”;
  • Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej GAZ-System S.A. (IRiESP) opublikowana 16 kwietnia 2012 r., zwracając uwagę na zorganizowanie przez GAZ-System warsztatów – „Nowy Model Rynku Gazu oraz zmiany w IRiESP” w dniu 7 maja 2012 r., przekazanie przez TOE opinii – uwag do projektu IRiESP w dniu 14 maja 2012 r. oraz oczekiwanie na ustosunkowanie się GAZ-Systemu do uwag zgłaszonych w procesie konsultacji przez TOE i innych zainteresowanych tym dokumentem.

Ustalono, że Zespół w dalszym ciągu będzie aktywnie uczestniczył w monitorowaniu i opiniowaniu dokumentów sankcjonujących uwolnienie rynku gazu w Polsce (nowe Prawo gazowe, PUG, IRiESP). Ustalono także konieczność zainicjowania spotkania z przedstawicielami URE (dot. wszystkich ww. dokumentów), z PGNiG (dot. PUG oraz możliwości wspólnych prac nad standardami umów na rynku gazu, w tym możliwości wykorzystania umowy EFET dot. gazu), z TGE/GPW (dot. roli, zadań i możliwości kształtowania giełdowego rynku gazu w Polsce).

Dokumenty

Formularz logowania