W dniu 8 marca 2012 r. w Warszawie, w siedzibie TOE, odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu ds. Rynku Gazu. Spotkanie, którego głównymi celami było omówienie kierunków prac Zespołu oraz uwag TOE do Programu Uwalniania Gazu (PUG) prowadzili kol. Piotr Rogóż – Przewodniczący Zespołu oraz kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE.

Zespół ds. Rynku Gazu został powołany decyzją Rady Zarządzającej TOE na posiedzeniu w dniu 1 marca 2012 r. Przewodniczącym Zespołu został kol. Piotr Rogóż ze spółki GDF SUEZ Energia Polska S.A., wiceprzewodniczącymi kol. Maksymilian Górniak – Wiceprezes Rady Zarządzającej TOE oraz kol. Piotr Zawistowski z TAURON Polska Energia S.A. Powstanie Zespołu wiąże się z planowaną pełną liberalizacją rynku gazu, w tym zapowiadanym „uwolnieniem” znacznej części tego sektora energii oraz koniecznością wspólnych działań przedsiębiorstw obrotu, które planują działania w tym obszarze handlu energią. Większość spółek obrotu, zrzeszonych w TOE, rozpatruje możliwość rozszerzenia swojej dotychczasowej działalności, skupiającej się głównie na rynku energii elektrycznej, o rynek gazu. Towarzystwo Obrotu Energią, założone w 2003 roku, zgodnie ze stanem na początek marca 2012 roku skupia ponad 100 osób fizycznych związanych z sektorem obrotu oraz 28 spółek obrotu, czynnie uczestnicząc w tworzeniu konkurencyjnego rynku energii elektrycznej w Polsce.

Głównym celem (misją) działania Zespołu jest aktywne, świadome i pełnoprawne uczestnictwo w kształtującym się rynku gazu w Polsce poprzez udział w przygotowywaniu, recenzowaniu i wdrażaniu prawnej, regulacyjnej oraz biznesowej infrastruktury tego rynku. Celami szczegółowi omówionymi podczas pierwszego spotkania Zespołu są m.in.:

  • synteza funkcjonujących rozwiązań wraz z charakterystyką docelowego modelu (architektury) rynku gazu w Polsce;
  • opracowywanie, udział w pracach oraz opiniowanie dokumentów dot. rozwoju rynku gazu;
  • standaryzacja umów na rynku gazu oraz procedur działań przyszłych uczestników rynku gazu;
  • uregulowanie zasad aukcjoningu – analiza proponowanych w PUG zasad pod kątem wymagań i doświadczeń unijnych oraz doświadczeń uczestników rynku energii;
  • współpraca z innymi podmiotami na rzecz liberalizacji rynku gazu, w szczególności z Prezesem URE, Komisjami Sejmowymi i Senackimi, Ministerstwem Gospodarki, izbami i towarzystwami zrzeszającym odbiorców gazu.

W pierwszym okresie działania w obszarze prac nad dokumentami formalno – prawnymi kształtującymi rynek gazu w Polsce, Zespół skoncentruje swoje działania na opiniowaniu opublikowanego przez PGNiG i poddanego konsultacjom PUG oraz projektu Prawa gazowego.

W ramach spotkania szeroko przedyskutowano, przygotowane wcześniej przez biuro TOE, zestawienie tabelaryczne nadesłanych do TOE uwag do PUG. Zwrócono m.in. uwagą na rozbieżności niektórych zapisów opiniowanego dokumentu z przygotowanymi przez Prezesa URE „Rekomendacjami dla Programu Uwalniania Gazu Ziemnego w Polsce” oraz niejednoznaczności niektórych zapisów PUG w kontekście planowanych aukcji oraz poziomu „otwarcia” tego rynku.

Ustalono, że opracowane na podstawie dyskusji ze spotkania uwagi TOE do PUG (przesłane do 12 marca 2012 r. przez Członków TOE do biura TOE) zostaną przekazane do PGNiG SA w dniu 13 marca 2012 r.

Dokumenty

Formularz logowania