W dniu 17 stycznia 2013 r. w Warszawie, w siedzibie TOE, odbyło się spotkanie Zespołu ds. Rynku Gazu. Spotkanie prowadził kol. Piotr Rogóż – Członek Rady Zarządzającej TOE, Przewodniczący Zespołu.

Zaproponowany wcześniej przez Prezydium Zespołu w zaproszeniu na spotkanie, program obejmował następujące punkty, obszary dyskusji:

 • Podsumowanie działań/aktywności Zespołu w 2012 roku w odniesieniu do celów/zadań stawianych na 2012 rok.
 • Podsumowanie/synteza funkcjonowania rynku gazu na koniec 2012/początek 2013 roku.
 • Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (druk 946).
 • Wyznaczenie celów/zadań/wyzwań na 2013 rok (plan prac Zespołu).
 • Wolne wnioski i sprawy różne.

W ramach omawiania działań i aktywności Zespołu w 2012 roku Przewodniczący zwrócił m.in. uwagę na:

 • spotkania/posiedzenia Zespołu (wewnętrzne) kolejno w dniach: 8.03.2012 r., 20.06.2012 r. i 8.10.2012 r.;
 • spotkania (przedstawicieli) Zespołu z innymi uczestnikami (kluczowymi graczami) na rynku gazu, w tym spotkania z TGE, GPW (11.07.2012 r. i 8.10.2012 r.) z Prezesem URE (27.07.2012 r.) oraz spotkanie z przedstawicielami PGNiG SA w sprawie EFET (5.12.2012 r.);
 • udział przedstawicieli zespołu w licznych w 2012 roku warsztatach /konferencjach/spotkaniach roboczych;
 • opracowanie uwag/komentarzy do regulacji gazowych, w tym do: PUG, nowego Prawa Gazowego (w ramach trójpaku), nowelizacji „starej” ustawy – Prawo energetyczne głównie w zakresie tzw. „gazowego obliga giełdowego”, IRiESP GAZ-Systemu, Mapy Drogowej Prezesa URE, tzw. rozporządzenia taryfowego i rozporządzenie CAM.

Będące przedmiotem dyskusji podczas posiedzenia Zespołu, w ramach syntezy funkcjonowania rynku gazu na koniec 2012/początek 2013 roku zagadnienia obejmowały następujące obszary:

 • rynek bilansujący (IRiESP GAZ-System) – zagadnienia zasady entry/exit, transferowanie PZ/PP, rynek wtórny PZ/PP;
 • Giełda Gazu – umożliwienia bezpośredniego uczestnictwa spółek obrotu w rynku giełdowym i rozbieżność w definicji roku gazowego;
 • SGT – transfer na Jamale (wirtualny/fizyczny);
 • Cross border – bundling, sunset clause;
 • taryfowanie – konieczność jak najszybszego uwolnienia spółek obrotu z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzania (poza gospodarstwami domowymi);
 • przegląd regulacji prawnych będących w trakcie procedowania, w tym informacja oraz dyskusja zmian proponowanych w poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (druk 946);
 • Regulacje/przepisy blokujące lub ograniczające rozwój rynku gazu w Polsce

Do najważniejszych celów/zadań/wyzwań na 2013 rok w ramach prac Zespołu zaliczono:

 • monitorowanie prac legislacyjnych dot. zmian ustawy – Prawo energetyczne w zakresie rynku gazu, nowego Prawa gazowego i rozporządzenia taryfowego;
 • utworzenie/zwiększenie przejrzystości wtórnego rynku przepustowości;
 • monitoring rynku bilansującego oraz wdrożenie IRiESP (w tym wymiana doświadczeń praktycznych wdrożenia);
 • ujednolicenie przeliczników w kontekście polskiego i europejskiego rynku gazu (MWh vs. m3);
 • zgodność/kompatybilność produktów „gazowych” z innymi rynkami (koncepcja równoległego notowania produktów gazowych i kalendarzowych);
 • kwestia obowiązkowej dywersyfikacji importu gazu spoza UE (analiza zagadnienia i w razie konieczności podjęcie kroków w celu zmian);
 • „podwójna” koncesja (obrót krajowy i zagraniczny – eksport/import) i obowiązek utrzymywania zapasów/magazynów zgodnie z tzw. ustawą o zapasach (analiza zagadnienia i w razie konieczności podjęcie kroków w celu zmian);
 • monitorowanie prac i wdrożenia podatku akcyzowego na gaz;
 • promowanie jak najszerszego uwolnienia rynku gazu od obowiązku taryfikacji (wszyscy uczestnicy/segmenty rynku poza gospodarstwami domowymi);
 • wdrożenie ujednoliconej procedury zmiany sprzedawcy (kompatybilne IRIESD i kompatybilne procedury);
 • opracowanie i wdrożenia umowy EFET na rynku gazu;
 • opracowywanie opinii, uwag i komentarzy do regulacji gazowych.

W ramach wolnych wniosków Zespół pozytywnie zarekomendował propozycję biura TOE dot. organizacji w drugim kwartale 2013 roku warsztatów z zakresu IRiESP Gaz-System. W ramach wolnych wniosków ustalono także, że kolejne spotkanie Zespołu odbędzie się w miesiącu kwietniu 2013 roku (data zostanie ustalona w mailowym trybie roboczym).

Dokumenty

Formularz logowania