W dniu 30 lipca 2012 r. w Warszawie, w siedzibie TOE, odbyło się spotkanie Zespołu ds. Rynku Hurtowego. Spotkanie prowadzili kol. Piotr Wąsik – Przewodniczący Zespołu oraz kol. Damian Kus – Wiceprzewodniczący Zespołu.

Głównymi celami spotkania były: (i) omówienie zakresu merytorycznego prac Zespołu, (ii) dyskusja nad rekomendacjami dotyczącymi modelu rynku giełdowego w Polsce, (iii) dyskusja nad rolą Zespołu w zakresie konsultacji zagadnień związanych z rynkiem hurtowym w Polsce (iv) oraz w obszarze regulacji finansowych – dyskusja nad modelem udziału TOE w konsultacjach ACER.

Zakres merytoryczny prac Zespołu został omówiony na bazie przygotowanej wcześniej przez Prezydium Zespołu propozycji zakresu działania Zespołu. W ramach dyskusji Członkowie Zespołu zaakceptowali zakres działania obejmujący następujące główne obszary:

 • hurtowy rynek giełdowy towarowy (fizyczny) energii,
 • hurtowy rynek giełdowy finansowy energii,
 • hurtowy rynek pozagiełdowy/bilateralny energii,
 • Izby Rozrachunkowe i Rozliczeniowe,
 • regulacje finansowe europejskie i krajowe,
 • polski rynek giełdowy w ramach współpracy z giełdami ościennymi,
 • aspekty współpracy na rynku giełdowym (w tym współpraca TGE z uczestnikami rynku oraz OSP).

Członkowie Zespołu zwrócili uwagę na konieczność bieżącej korelacji działań Zespołu z innymi Zespołami TOE, w tym w szczególności pracami Zespołu ds. Rynu Gazu, Zespołu ds. Wymiany Międzysystemowej oraz Zespołu ds. Rynku Bilansującego.

W zakresie zmian modelu giełdowego rynku hurtowego energii elektrycznej w Polsce Zespół po dyskusji zarekomendował wdrożenie takiej architektury która:

 • uporządkuje rynek giełdowy (przede wszystkim jedna giełda spot);
 • umożliwi rozliczenia poprzez większą niż dziś liczbę banków;
 • umożliwi dalszy rozwój rynku giełdowego (powstanie rynku finansowego terminowego, rynku dnia bieżącego) oraz bezpośredni dostęp spółek obrotu do wszystkich rynków, w szczególności finansowego oraz rynku gazu;
 • uporządkuje i skupi zabezpieczenia i rozliczenia handlu dla wszystkich rynków w jednej instytucji i według jednolitych, przyjaznych zasad;
 • będzie proaktywnie odpowiadała na spodziewane zmiany na europejskim hurtowym rynku energii (market coupling, regulacje finansowe).

Szczegółowe rozwiązania formalno-prawne i instytucjonalne zdaniem Zespołu powinni leżeć w gestii właścicieli poszczególnych giełd i izb rozliczeniowych.

W ramach dyskusji modelu udziału TOE w konsultacjach ACER dotyczących REMIT zwrócono uwagę na konieczność uwzględnienia w trwających w Polsce pracach nad tzw. platformą wymiany informacji, działań unijnych w obszarze integracji platform, a przede wszystkim roli Prezesa URE podczas wyboru i rekomendacji wariantu tworzenia platformy. Zespół widzi potrzebę monitorowania ze strony TOE działań i konsultacji ACER, a w szczególności konieczność bieżącej współpracy w tym obszarze z Prezesem URE i TGE. Podczas omawiana tego obszaru zagadnień ustalono powołanie w ramach Zespołu Grupy ds. Regulacji Finansowych, która m.in. zajmować się będzie obszarem wdrożenia rozporządzenia REMIT na unijnym i polskim rynku energii.

W obszarze konsultacji zagadnień związanych z rynkiem hurtowym w Polsce Zespół zwraca uwagę na potrzebę współpracy z GPW/TGE zarówno w ramach działań Rady Konsultacyjnej, jak i w ramach bieżącej bezpośredniej współpracy – spotkań z przedstawicielami GPW/TGE w celu wypracowania najlepszych rozwiązań dla uczestników rynku energii elektrycznej w Polsce, w tym spółek obrotu zrzeszonych w TOE.

Ustalono, że na kolejnym spotkaniu Zespołu, wstępnie zaplanowanym na 6 września 2012 r. szerszej dyskusji poddany będzie harmonogram sesji oraz wpływ kształtowania cen CRO na rynku bilansującym na pozostałe segmenty rynku energii elektrycznej w Polsce.

Dokumenty

Formularz logowania