W dniach 29 kwietnia 2008 r. i 27 maja 2008 r. w Warszawie w budynku NOT przy ul. Czackiego 3/5 odbyły się spotkania dotyczące wzorca generalnej umowy dystrybucyjnej (dalej GUD), których celem było wypracowanie jednolitego, standardowego projektu GUD, akceptowalnego przez zespoły PTPiREE i TOE, który następnie stanowiłby podstawę zawieranych umów dystrybucji pomiędzy Operatorami Systemów Dystrybucyjnych (OSD) oraz sprzedawcami energii elektrycznej.

Spotkania były kontynuacją dyskusji oraz ustaleń ze spotkań przedstawicieli URE, PTPiREE oraz TOE w sprawie projektu GUD w dniach 26 lutego 2008 r. oraz 15 kwietnia 2008 r. w siedzibie URE (patrz też Drugie spotkanie dot. standardu generalnej umowy dystrybucyjnej). W ramach spotkań przedstawicieli PTPiREE i TOE, na bazie wcześniej opracowanego wariantu porównawczego GUD – z naniesionymi rozbieżnościami stron (który był wynikiem wcześniejszych dyskusji oraz wymiany korespondencji), omówiono szczegółowo poszczególne zapisy projektu wzorca GUD oraz przedyskutowano pojawiające się główne rozbieżności stron. Na spotkaniu w dniu 29 kwietnia 2008 r. omówiono szczegółowo zapisy GUD od początku wzorca do końca par. 3. Dyskusję kontynuowano podczas kolejnego spotkania w dniu 29 maja 2008 r., na którym omówiono par. 4 i 6 oraz kierunkowo zakres i formę załącznika nr 3 (formularza zgłaszania zmian nowych odbiorców przez Sprzedawców).

Główne rozbieżności pomiędzy przedstawicielami PTPiREE i TOE obejmowały następujące zagadnienia:

  • zakres obowiązywania IRiESD w GUD – przedstawiciele PTPiREE uważają, że podstawą GUD powinna być cała IRiESD, przedstawiciele TOE stoją na stanowisku, że w GUD powinna bazować jedynie na zatwierdzonej przez Prezesa URE części IRiESD; przy czym rozwiązaniem może okazać się proponowana zmiana ustawy – Prawo energetyczne, w której zatwierdzaniu będzie podlegać cała IRiESD;
  • informowanie OSD o zaprzestaniu niezależnie od przyczyn sprzedaży energii elektrycznej oraz informowanie OSD o zaprzestaniu działalności na RB (w rozumieniu IRiESP) – PTPiREE proponuje wprowadzenie obowiązku takiego zgłoszenia przez sprzedawców; TOE natomiast wskazuje, że OSD otrzyma znacznie wcześniej tego typu informacje ze strony OSP (i tylko ta informacja w znaczeniu IRiESP jest dla OSD wiążąca) zatem nie ma potrzeby, aby sprzedawca lub/i POzBH informował o tym jeszcze dodatkowo OSD;
  • terminy i formy przekazywania przez OSD danych pomiarowych – TOE stoi na stanowisku, że jeżeli OSD posiada pozyskane dane w trybie n+1 powinny one być przekazywane do nowych sprzedawców, w uzgodnionej formie w miarę możliwości poprzez udostępnienie na serwer ftp, (szczególnie jeżeli przekazuje je już dziś do sprzedawcy z urzędu działającego na terenie danego OSD), PTPiREE przedstawi swoje stanowisko do dnia 9 czerwca 2008 r.;
  • przedstawiciele TOE uważają, że podstawą zwiększenia znaczenia TPA i zmian sprzedawcy jest ujednolicenie dokumentów formalnych związanych z tym procesem, w związku z tym formularz powinien mieć taką samą formę na terenach wszystkich OSD, PTPiREE przedstawi swoje stanowisko do dnia 9 czerwca 2008 r.

Ustalono także, że strony (PTPiREE i TOE) w trybie roboczym opracują i następnie podpiszą notatkę z rozbieżnościami, która zostanie przekazana do URE z prośbą o zajecie stanowiska Urzędu dot. spornych kwestii.

Dokumenty

Formularz logowania