Trzecie posiedzenie Rady Zarządzającej TOE XIII kadencji odbyło się w Warszawie, w dniu 25 czerwca 2015 r. 

W pierwszym punkcie posiedzenia przyjęto na podstawie deklaracji dwóch nowych Członków Zwyczajnych TOE. W drugim punkcie posiedzenia Przewodniczący Zespołów i dyrektor biura TOE kol. Marek Kulesa omówili działalność Zespołów zadaniowych TOE pomiędzy posiedzeniami Rady, ze szczególnym uwzględnieniem spraw wymagających decyzji Rady. Poruszono m.in. następujące działania Zespołów/Grup:

  • spotkanie Komitetu ds. Stosowania Dobrych Praktyk (2 czerwca 2015 r.) i rekomendacja Radzie przez Komitet: przyjęcia Regulaminu prac Komitetu; wniesienia poprawek do Regulaminu Stosowania Dobrych Praktyk w związku z wprowadzeniem znaku – certyfikatu oraz ustosunkowanie się do TOE do zgłoszenia dot. zbadania właściwości przyznania certyfikatu jednej ze Spółek. Rada przyjęła wszystkie rekomendacje Komitetu.
  • wniesienie przez TOE w dniu 28 maja 2015 r. wypracowanych przez Zespół ds. Energii Odnawialnej, Kogeneracji i Efektywności/Grupę ds. Mikroinstalacji uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (projekt z dnia 14 maja 2015 r.).
  • konieczność zmiany formy zabezpieczeń na IRGiT (skutkujące wzrostem kosztów zabezpieczeń dla spółek obrotu) wynikające z uwarunkowań unijnych oraz możliwe kroki i działania TOE. Rada ustaliła konieczność pilnego spotkania i omówienia tematu z przedstawicielami TGE/IRGiT oraz wypracowania stanowiska w Zespole ds. Rynku Hurtowego.

W ramach kolejnego – trzeciego, głównego punktu posiedzenia Rada kontynuowała dyskusję nt. spraw programowych, w tym głównie: roli Zespołów i Grup zadaniowych TOE (struktury organizacyjnej TOE) oraz formy współpracy z Członkami Wspierającymi. Rada przyjęła wypracowane wcześniej przez Zespół ds. Zmian Organizacyjnych propozycje współpracy z Członkami Wspierającymi oraz zmian wewnętrznej struktury organizacyjnej TOE.

Dokumenty

Formularz logowania