W dniu 27 lutego 2008 r. w Warszawie w siedzibie EPC SA przy ul. Wojciecha Górskiego 9 odbyło się trzecie spotkanie Zespołu ds. Modelu Rynku Energii Elektrycznej działającego w ramach Komitetu Rynek Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej (KR PKEE). W spotkaniu, które prowadził Przewodniczący Zespołu p. Grzegorz Tomasik brali czynny udział członkowie TOE: kol. Janusz Bil (Vattenfall Poland Sp. z o.o.), kol. Waldemar Gochnio (PSE-ELECTRA SA) i kol. Marek Kulesa (dyrektor biura TOE).

W ramach trzeciego spotkania Zespołu została zakończona dyskusja, edycja oraz etap wprowadzania zmian, uzupełnień i poprawek do materiału pt. Model Rynku Energii Elektrycznej. Kierunki zmian w rozwoju rynku energii elektrycznej w Polsce, stanowiącego efekt pierwszego etapu prac Zespołu. Zgodnie z ustaleniami, na podstawie zaakceptowanego przez Zespół materiału, zostanie przygotowana oraz przedstawiona podczas pierwszego dnia posiedzenia KR PKEE w dniu 28 lutego 2008 r. przez Przewodniczącego Zespołu p. Grzegorza Tomasika wersja prezentacyjna materiału. Po dyskusji oraz (ewentualnej) akceptacji materiału przez KR PKEE zostanie on skierowany na najbliższe posiedzenie Rady Zarządzającej PKEE oraz przekazany do zaopiniowania przez PSE-Operator SA. Zakłada się, że kolejnym krokiem w ramach dalszych prac powinno być przekazanie materiału do Ministerstwa Gospodarki oraz URE w celu uzyskania stanowiska tych instytucji dot. dokumentu oraz proponowanych kierunkowych zmian rynku energii elektrycznej w Polsce.

Dokumenty

Formularz logowania