W dniu 8 grudnia 2006 r. w Warszawie w siedzibie Ministerstwa Gospodarki (MG) odbyło się trzecie spotkanie grupy roboczej do opracowania projektu nowej ustawy – Prawo energetyczne. Spotkanie prowadził Z-ca Dyrektora  w Departamencie Energetyki p. Andrzej Kania, TOE reprezentowali Wiceprezes Rady Zarządzającej kol. Stanisław Jodłowski, kol. Waldemar Gochnio, kol. Michał Motylewski oraz kol. Marek Kulesa.

W ramach spotkania zrealizowano następujący porządek obrad:

  • Prezentacja PSE – Operator S.A. nt. zasad funkcjonowania rynku energii elektrycznej.
  • Dyskusja nt. założeń regulacji w zakresie rynku bilansującego i rynku usług systemowych.
  • Dyskusja nt. założeń regulacji zasad kształtowania taryf i rozliczeń, w tym: przesłanki dla uwolnienia cen w obrocie energią elektryczną, taryfy węzłowe, zasady zatwierdzania taryf ex-ante czy ex-post.
  • Sprzedawca z urzędu i sprzedawca awaryjny.
  • Inne kwestie do ogólnego omówienia, w tym: plany rozwoju przedsiębiorstw energetycznych i gminne plany zaopatrzenia w paliwa i energię, wsparcie dla określonych obszarów (OZE, kogeneracja), komisje kwalifikacyjne.
  • Podsumowanie i ustalenie kierunków dla dalszych prac w podgrupach.

Dokumenty

Formularz logowania