W dniu 18 czerwca 2009 r. w Warszawie, w siedzibie PGE SA, przy ul. Mysiej 2 odbyło się Trzynaste Walne Zebranie PKEE. Jako Członek zwyczajny w Zebraniu brał udział oraz reprezentował TOE kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE.

W ramach Trzynastego Walnego Zebrania PKEE zrealizowano następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania, wybór przewodniczącego, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
 2. Przyjęcie Porządku Obrad.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Prezentacja Sprawozdania Rady Zarządzającej z działalności w 2008 r. oraz sprawozdania finansowego za rok 2008.
 5. Prezentacja Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2008.
 6. Rozpatrzenie odwołań od uchwały Rady Zarządzającej w sprawach członkostwa.
 7. Prezentacja Projektu programu działalności i preliminarza wpływów i wydatków PKEE na rok 2009.
 8. Prezentacja projektu zmian w Statucie Stowarzyszenia.
 9. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenia sprawozdania Rady Zarządzającej za rok 2008,
  2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2008,
  3. zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2008,
  4. udzielenia absolutorium członkom Rady Zarządzającej  z wykonania obowiązków w roku 2008,
  5. udzielenia absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej z wykonania obowiązków w roku 2008,
  6. przyjęcia zmian w statucie PKEE,
  7. powołania Rady Zarządzającej PKEE nowej kadencji,
  8. powołania Komisji Rewizyjnej PKEE nowej kadencji,
  9. zatwierdzenia programu działalności PKEE na rok 2009,
  10. zatwierdzenia preliminarza wpływów i wydatków na rok 2009,
  11. ustalenia wysokości rocznej składki członkowskiej dla członków zwyczajnych w roku 2009.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie Zebrania.

W ramach punktu 9, g) porządku obrad do Rady Zarządzającej PKEE nowej kadencji powołano (jako kandydata Członków Zwyczajnych) m.in. kol. Marka Kulesę.

Dokumenty

Formularz logowania