W kierunku pełnej liberalizacji rynku energii elektrycznej w Polsce – zakończenie prac nad Generalną Umową Dystrybucji dla Usługi Kompleksowej, Kodeksem Dobrych Praktyk Sprzedawców Energii Elektrycznej oraz zatwierdzenie przez Prezesa URE nowych IRiESD Operatorów Systemów Dystrybucyjnych.

W grudniu 2013 r., po kilkumiesięcznych uzgodnieniach, Rada Zarządzająca Towarzystwa Obrotu Energią (TOE) i Zarząd Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE) zaakceptowały opracowaną wspólnie treść wzorca Generalnej Umowy Dystrybucji dla Usługi Kompleksowej (tzw. GUD-K) . Prace nad projektem GUD-K były prowadzone z rekomendacji i przy udziale Urzędu Regulacji Energetyki. Generalna Umowa Dystrybucji dla Usługi Kompleksowej umożliwia świadczenie przez wszystkich sprzedawców energii elektrycznej usługi kompleksowej (obejmującej sprzedaż energii elektrycznej oraz zapewnienie świadczenia usługi dystrybucji tej energii) odbiorcom w gospodarstwach domowych po dokonaniu przez nich zmiany sprzedawcy energii elektrycznej. Dotyczy to w szczególności dokonywania rozliczeń z odbiorcą na podstawie jednej faktury. Rekomendowany do stosowania przez PTPiREE i TOE wzorzec GUD-K uwzględnia aktualny stan prawny wynikający z ustawy – Prawo energetyczne, w tym obejmuje zmiany dokonane ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. Wzorzec GUD-K został zamieszczony na stronach internetowych TOE oraz PTPiREE.

Od dnia 1 stycznia 2014 r. obowiązują nowe Instrukcje Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) pięciu największych Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (OSD). Instrukcje te zostały zatwierdzone przez Prezesa URE. IRiESD określają szczegółowe warunki korzystania z sieci dystrybucyjnej przez użytkowników systemu oraz warunki i sposób prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju tej sieci przez Operatora. W szczególności Instrukcje określają uprawnienia i obowiązki odbiorców i wytwórców energii elektrycznej, OSD oraz przedsiębiorstw obrotu – sprzedawców energii elektrycznej. IRiESD zawierają również procedurę zmiany sprzedawcy energii elektrycznej oraz zasady postępowania w przypadku nie rozpoczęcia lub zaprzestania sprzedaży energii elektrycznej lub świadczenia usługi kompleksowej przez wybranego sprzedawcę (sprzedaż rezerwowa). Instrukcje w połączeniu z GUD-K stwarzają ramy formalno – prawne działania sprzedawców energii elektrycznej na terenach poszczególnych OSD. Obowiązek opracowania przez OSD Instrukcji wynika bezpośrednio z art. 9g ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne.

W 2013 r. zakończyły się także prace nad kodeksem dobrych praktyk sprzedawców energii elektrycznej, w wyniku których został opracowany dokument „Dobre Praktyki Sprzedawców Energii Elektrycznej – czyli czego Klient może oczekiwać od rzetelnego Sprzedawcy”. Dobre Praktyki zostały przygotowane przez TOE, m.in. na podstawie opublikowanego przez Prezesa URE dokumentu pt. „Dobre Praktyki Sprzedawców energii elektrycznej i Operatorów Systemów Dystrybucyjnych”. Dobre Praktyki będą mogły być stosowane w 2014 roku na zasadach dobrowolności przez sprzedawców, którzy podpiszą stosowną deklarację oraz przejdą proces weryfikacji. W ramach dalszych działań TOE w 2014 r. zostanie opracowany regulamin stosowania dobrych praktyk sprzedawców energii elektrycznej.

Powyższe trzy zdarzenia stanowią ważny krok w kierunku pełnej liberalizacji rynku energii elektrycznej w Polsce.

Generalna Umowa Dystrybucji dla Usługi Kompleksowej (GUD-K) – umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, zawierana pomiędzy operatorem systemu dystrybucyjnego a sprzedawcą energii elektrycznej w celu realizacji umowy kompleksowej zawartej pomiędzy sprzedawcą a odbiorcą w gospodarstwie domowym przyłączonym do sieci o napięciu znamionowym do 1 kV, przyłączonym do sieci tego operatora. 

Generalna Umowa Dystrybucyjna dla Umów Kompleksowych, wersja parafowana (pdf)

Generalna Umowa Dystrybucyjna dla Umów Kompleksowych (pdf)

Dokumenty

Formularz logowania