W dniu 24 marca 2010 r. w Warszawie, w hotelu Gromada, Plac Powstańców Warszawy 2, odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków TOE, na którym m.in. zatwierdzono sprawozdania TOE za 2009 rok, udzielono absolutorium Członkom Rady Zarządzającej VIII kadencji oraz Komisji Rewizyjnej, przyjęto budżet oraz program działania na 2010 rok, dokonano wyboru Członków Rady Zarządzającej IX kadencji oraz Komisji Rewizyjnej.

W ramach Zebrania zrealizowano następujący porządek obrad:

 1.  Wybór Przewodniczącego Zebrania, Członków Komisji Wyborczo – Skrutacyjnej oraz protokolanta Walnego Zebrania Członków TOE.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie Sprawozdania z działalności TOE w 2009 roku
 3. Podjęcie uchwały w sprawie Sprawozdania finansowego TOE za 2009 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie Sprawozdania z działalności Rady Zarządzającej TOE w 2009 roku.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej TOE w 2009 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia skwitowania Członkom Rady Zarządzającej VIII kadencji z wykonania obowiązków za rok 2009.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia skwitowania Członkom Komisji Rewizyjnej VI kadencji z wykonania obowiązków za rok 2009.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie programu działania Stowarzyszenia na 2010 roku w postaci dokumentu Program działania TOE z uwzględnieniem zadań szczegółowych na 2010 rok.
 9. Ustalenie wysokości wpisowego i składek członkowskich w 2010 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie Zasad gospodarki finansowej TOE, budżetu na rok 2010
 11. Powołanie Członków Rady Zarządzającej IX kadencji.
 12. Powołanie Członków Komisji Rewizyjnej VII kadencji.
 13. Wolne wnioski.

Obecny skład Rady Zarządzającej oraz Komisji Rewizyjnej – Władze TOE

Dokumenty

Formularz logowania