W dniu 30 marca 2009 r. w Warszawie, w hotelu Gromada, Plac Powstańców Warszawy 2, odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków TOE, na którym m.in. zatwierdzono sprawozdania TOE za 2008 rok, udzielono absolutorium Członkom Rady Zarządzającej VII kadencji oraz Komisji Rewizyjnej, przyjęto budżet oraz program działania na 2009 rok, dokonano wyboru Członków Rady Zarządzającej VIII kadencji oraz Komisji Rewizyjnej.

W ramach Zebrania zrealizowano następujący porządek obrad:

 1. Wybór Przewodniczącego Zebrania, Członków Komisji Wyborczo – Skrutacyjnej oraz protokolanta Walnego Zebrania Członków TOE.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie Sprawozdania z działalności TOE w 2008 roku.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie Sprawozdania finansowego TOE za 2008 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie Sprawozdania z działalności Rady Zarządzającej TOE w 2008 roku.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej TOE w 2008 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia skwitowania Członkom Rady Zarządzającej VII kadencji z wykonania obowiązków za rok 2008.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia skwitowania Członkom Komisji Rewizyjnej V kadencji z wykonania obowiązków za rok 2008.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie programu działania Stowarzyszenia na 2009 roku w postaci dokumentu Program działania TOE z uwzględnieniem zadań szczegółowych na 2009 rok.
 9. Ustalenie wysokości wpisowego i składek członkowskich w 2009 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie Zasad gospodarki finansowej TOE, budżetu na rok 2009.
 11. Powołanie Członków Rady Zarządzającej VIII kadencji.
 12. Powołanie Członków Komisji Rewizyjnej VI kadencji.
 13. Wolne wnioski.

Obecny skład Rady Zarządzającej oraz Komisji Rewizyjnej – Władze TOE

Dokumenty

Formularz logowania