W dniu 19 marca 2008 r. w Warszawie, w budynku NOT, przy ul. Czackiego 3/5, odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków TOE, na którym m.in. zatwierdzono sprawozdania TOE za 2007 rok, udzielono absolutorium Członkom Rady Zarządzającej VI kadencji oraz Komisji Rewizyjnej, przyjęto budżet oraz program działania na 2008 rok, dokonano wyboru Członków Rady Zarządzającej VII kadencji oraz Komisji Rewizyjnej.

W ramach Zebrania zrealizowano następujący porządek obrad:

 • Wybór Przewodniczącego Zebrania, Członków Komisji Wyborczo – Skrutacyjnej oraz protokolanta Walnego Zebrania Członków TOE.
 • Podjęcie uchwały w sprawie Sprawozdania z działalności TOE w 2007 roku.
 • Podjęcie uchwały w sprawie Sprawozdania finansowego TOE za 2007 rok.
 • Podjęcie uchwały w sprawie Sprawozdania z działalności Rady Zarządzającej TOE w 2007 roku.
 • Podjęcie uchwały w sprawie Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej TOE w 2007 roku.
 • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia skwitowania Członkom Rady Zarządzającej VI kadencji z wykonania obowiązków za rok 2007.
 • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia skwitowania Członkom Komisji Rewizyjnej IV kadencji z wykonania obowiązków za rok 2007.
 • Podjęcie uchwały w sprawie programu działania Stowarzyszenia na 2008 rok w postaci dokumentu Program działania TOE z uwzględnieniem zadań szczegółowych na 2008 rok.
 • Ustalenie wysokości wpisowego i składek członkowskich w 2008 roku.
 • Podjęcie uchwały w sprawie Zasad gospodarki finansowej TOE, budżetu na rok 2008.
 • Powołanie Członków Rady Zarządzającej VII kadencji.
 • Powołanie Członków Komisji Rewizyjnej V kadencji.
 • Wolne wnioski.

Obecny skład Rady Zarządzającej oraz Komisji Rewizyjnej – Władze TOE

Dokumenty

Formularz logowania