W dniu 20 marca 2007 r. w siedzibie TOE odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków TOE, na którym m.in. zatwierdzono sprawozdania TOE za 2006 rok, udzielono absolutorium Członkom Rady Zarządzającej IV i V kadencji oraz Komisji Rewizyjnej, przyjęto budżet oraz program działania na 2007 roku, dokonano wyboru Członków Rady Zarządzającej VI kadencji oraz Komisji Rewizyjnej.

W ramach Zebrania zrealizowano nastepujący porządek obrad:

1. Wybór Przewodniczącego Zebrania, Członków Komisji Wyborczo – Skrutacyjnej oraz protokolanta Walnego Zebrania Członków TOE.
2. Podjęcie uchwały w sprawie Sprawozdania z działalności TOE w 2006 roku.
3. Podjęcie uchwały w sprawie Sprawozdania finansowego TOE za 2006 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie Sprawozdania z działalności Rady Zarządzającej TOE w 2006 roku.
5. Podjęcie uchwały w sprawie Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej TOE w 2006 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia skwitowania Członkom Rady Zarządzającej IV i V kadencji z wykonania obowiązków za rok 2006.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia skwitowania Członkom Komisji Rewizyjnej III kadencji z wykonania obowiązków za rok 2006.
8. Podjęcie uchwały w sprawie programu działania Stowarzyszenia na 2007 roku w postaci dokumentu Program działania TOE z uwzględnieniem zadań szczegółowych na 2007 rok.
9. Ustalenie wysokości wpisowego i składek członkowskich w 2007 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie Zasad gospodarki finansowej TOE, budżetu na rok 2007.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Satutu.
12. Powołanie Członków Rady Zarządzającej VI kadencji.
13. Powołanie Członków Komisji Rewizyjnej IV kadencji.
14. Wolne wnioski.

Obecny skład Rady Zarządzającej oraz Komisji Rewizyjnej – Władze TOE.

Dokumenty

Formularz logowania