W dniu 14 marca 2006 r. w siedzibie TOE odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków TOE, na którym m.in. zatwierdzono sprawozdania TOE za 2005 rok, udzielono absolutorium Członkom Rady Zarządzającej II i III kadencji oraz Komisji Rewizyjnej, przyjęto budżet oraz program działania na 2006 roku, dokonano wyboru Członków Rady Zarządzającej (IV i V kadencji) oraz Komisji Rewizyjnej.

W ramach Zebrania zrealizowano nastepujący porządek obrad:

1. Wybór Przewodniczącego, Członków Komisji Wyborczo – Skrutacyjnej oraz protokolanta Walnego Zebrania Członków TOE.
2. Podjęcie uchwały w sprawie Sprawozdania z działalności TOE w 2005 roku.
3. Podjęcie uchwały w sprawie Sprawozdania finansowego TOE za 2005 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie Sprawozdania z działalności Rady Zarządzającej TOE w 2005 roku.
5. Podjęcie uchwały w sprawie Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej TOE w 2005 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia skwitowania Członkom Rady Zarządzającej II i III kadencji z wykonania obowiązków za rok 2005.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia skwitowania Członkom Komisji Rewizyjnej II kadencji z wykonania obowiązków za rok 2005.
8. Podjęcie uchwały w sprawie programu działania Stowarzyszenia na 2006 roku w postaci dokumentu Program działania TOE z uwzględnieniem zadań na 2006 rok.
9. Ustalenie wysokości wpisowego i składek członkowskich w 2006 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie Zasad gospodarki finansowej TOE, budżetu na rok 2006.
11. Powołanie Członków Rady Zarządzającej IV i V kadencji.
12. Powołanie Członków Komisji Rewizyjnej III kadencji.
13. Wolne wnioski.

Członkami Rady Zarządzającej TOE na okres od 14 marca 2006 r. do 14 września 2006 r. (Rada IV kadencji, kadencji 1/2006) zostali wybrani:

 • Grzegorz Górski – Prezes
 • Stanisław Jodłowski – Wiceprezes
 • Maciej Olejniczak – Wiceprezes
 • Piotr Hałasik
 • Tomasz Krzyżewski
 • Krzysztof Noga
 • Stanisław Poręba
 • Justus Schutze
 • Piotr Wilbik
 • Arek Zieleźny

Komisja Rewizyjna powoływana przez Walne Zebranie Członków, zgodnie ze Statutem, od 14 marca 2006 r. składa się z 3 następujących osób:

 • Bogusław Grzywacz – Przewodniczący
 • Krzysztof Żukowski – Wiceprzewodniczący
 • Zbigniew Olszewski – Sekretarz

Dokumenty

Formularz logowania