W dniu 22 marca 2013 r. w Warszawie, w hotelu Gromada, Plac Powstańców Warszawy 2, odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków TOE, na którym m.in. zatwierdzono sprawozdania TOE za 2012 rok, udzielono absolutorium Członkom Rady Zarządzającej XI kadencji oraz Komisji Rewizyjnej, przyjęto budżet oraz program działania na 2013 rok, dokonano wyboru Członków Rady Zarządzającej XII kadencji oraz Komisji Rewizyjnej.

W ramach Zebrania zrealizowano następujący porządek obrad:

 1. Wybór Przewodniczącego Zebrania, Członków Komisji Wyborczo – Skrutacyjnej oraz protokolanta Walnego Zebrania Członków TOE.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie Sprawozdania z działalności TOE w 2012 roku.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie Sprawozdania finansowego TOE za 2012 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie Sprawozdania z działalności Rady Zarządzającej TOE w 2012 roku.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej TOE w 2012 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia skwitowania Członkom Rady Zarządzającej XI kadencji z wykonania obowiązków za rok 2012.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia skwitowania Członkom Komisji Rewizyjnej IX kadencji z wykonania obowiązków za rok 2012.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie programu działania Stowarzyszenia na 2013 roku w postaci dokumentu Program działania TOE z uwzględnieniem zadań szczegółowych na 2013 rok.
 9. 9. Ustalenie wysokości wpisowego i składek członkowskich w 2013 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie Zasad gospodarki finansowej TOE, budżetu na rok 2013.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu TOE (projekt zmian w załączeniu). Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu TOE.
 12. Powołanie Członków Rady Zarządzającej XII kadencji.
 13. Powołanie Członków Komisji Rewizyjnej X kadencji.
 14. Wolne wnioski.

Obecny skład Rady Zarządzającej oraz Komisji Rewizyjnej – Władze TOE

Dokumenty

Formularz logowania