W dniu 21 marca 2012 r. w Warszawie, w hotelu Gromada, Plac Powstańców Warszawy 2, odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków TOE, na którym m.in. zatwierdzono sprawozdania TOE za 2011 rok, udzielono absolutorium Członkom Rady Zarządzającej X kadencji oraz Komisji Rewizyjnej, przyjęto budżet oraz program działania na 2012 rok, dokonano wyboru Członków Rady Zarządzającej XI kadencji oraz Komisji Rewizyjnej.

W ramach Zebrania zrealizowano następujący porządek obrad:

 1. Wybór Przewodniczącego Zebrania, Członków Komisji Wyborczo – Skrutacyjnej oraz protokolanta Walnego Zebrania Członków TOE
 2. Podjęcie uchwały w sprawie Sprawozdania z działalności TOE w 2011 roku.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie Sprawozdania finansowego TOE za 2011 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie Sprawozdania z działalności Rady Zarządzającej TOE w 2011 roku.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej TOE w 2011 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia skwitowania Członkom Rady Zarządzającej X kadencji z wykonania obowiązków za rok 2011.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia skwitowania Członkom Komisji Rewizyjnej VIII kadencji z wykonania obowiązków za rok 2011.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie programu działania Stowarzyszenia na 2012 roku w postaci dokumentu Program działania TOE z uwzględnieniem zadań szczegółowych na 2012 rok
 9. Ustalenie wysokości wpisowego i składek członkowskich w 2012 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie Zasad gospodarki finansowej TOE, budżetu na rok 2012.
 11. Powołanie Członków Rady Zarządzającej XI kadencji.
 12. Powołanie Członków Komisji Rewizyjnej IX kadencji.
 13. Wolne wnioski.

Obecny skład Rady Zarządzającej oraz Komisji Rewizyjnej – Władze TOE

Dokumenty

Formularz logowania