W dniu 30 marca 2011 r. w Warszawie, w hotelu Gromada, Plac Powstańców Warszawy 2, odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków TOE, na którym m.in. zatwierdzono sprawozdania TOE za 2010 rok, udzielono absolutorium Członkom Rady Zarządzającej IX kadencji oraz Komisji Rewizyjnej, przyjęto budżet oraz program działania na 2011 rok, dokonano wyboru Członków Rady Zarządzającej X kadencji oraz Komisji Rewizyjnej.

W ramach Zebrania zrealizowano następujący porządek obrad:

 1. Wybór Przewodniczącego Zebrania, Członków Komisji Wyborczo – Skrutacyjnej oraz protokolanta Walnego Zebrania Członków TOE
 2. Podjęcie uchwały w sprawie Sprawozdania z działalności TOE w 2010 roku.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie Sprawozdania finansowego TOE za 2010 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie Sprawozdania z działalności Rady Zarządzającej TOE w 2010 roku.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej TOE w 2010 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia skwitowania Członkom Rady Zarządzającej IX kadencji z wykonania obowiązków za rok 2010.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia skwitowania Członkom Komisji Rewizyjnej V kadencji z wykonania obowiązków za rok 2010.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie programu działania Stowarzyszenia na 2011 roku w postaci dokumentu Program działania TOE z uwzględnieniem zadań szczegółowych na 2011 rok.
 9. Ustalenie wysokości wpisowego i składek członkowskich w 2011 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie Zasad gospodarki finansowej TOE, budżetu na rok 2011.
 11. Przyjęcie zmian statutu, uchwalenie tekstu jednolitego statutu TOE.
 12. Powołanie Członków Rady Zarządzającej X kadencji.
 13. Powołanie Członków Komisji Rewizyjnej VIII kadencji.
 14. Wolne wnioski.

Obecny skład Rady Zarządzającej oraz Komisji Rewizyjnej – Władze TOE

Dokumenty

Formularz logowania