Towarzystwo Obrotu Energią (TOE)

Wiadomości
Wiadomości
Targi Energii
Umowa ramowa w zakresie transakcji na rynku wtórnym
previous arrow
next arrow

Witamy w Towarzystwie Obrotu Energią

Założone pod koniec 2003 roku Towarzystwo Obrotu Energią (TOE) jest zrzeszeniem dobrowolnym, samorządnym, trwałym i apolitycznym. Pierwsze ustawowe władze TOE, którymi są oprócz Walnego Zebrania Członków, Rada Zarządzająca oraz Komisja Rewizyjna zostały ustanowione podczas pierwszego Walnego Zebrania Członków TOE na początku 2004 roku. W dniu 22 marca 2023 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków TOE, na którym m.in. zatwierdzono sprawozdania TOE za 2022 rok, udzielono absolutorium Członkom Rady Zarządzającej 16 kadencji oraz Komisji Rewizyjnej 19 kadencji, przyjęto budżet oraz program działania na 2023 rok, powołano Radę Zarządzającą 17 kadencji oraz dokonano wyboru Komisji Rewizyjnej 20 kadencji.

Zgodnie ze Statutem TOE do podstawowych celów działania Towarzystwa można zaliczyć:

  • podejmowanie działań wspomagających:
    podejmowanie działań wspomagających: a) rozwój konkurencyjnego rynku energii w Polsce, w tym: rynku energii elektrycznej, rynku ciepła, rynku paliw ze szczególnym uwzględnieniem paliw do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, rynku instrumentów pochodnych,
    b) tworzenie standardów handlu produktami wymienionymi w ppkt a
  • upowszechnianie zasad prowadzenia handlu energią i paliwami oraz standardów takiego handlu,
  • prowadzenie działalności informacyjnej wynikającej z doświadczeń innych rozwiniętych rynków, w tym – w szczególności – propagowanie informacji dotyczących możliwości korzystania z dobrodziejstw konkurencyjnego rynku energii i paliw dla uczestników tego rynku,
  • kształtowanie norm etycznych w handlu energią i paliwami,
  • reprezentacja społecznie lub gospodarczo użytecznych interesów sektora obrotu energią i paliwami wobec organów administracji rządowej i innych stowarzyszeń.

Zapraszamy do współpracy

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków TOE

W dniu 11 lipca 2024 r., w trybie zdalnym, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków TOE. 

Czternaste posiedzenie Rady Zarządzającej TOE XVII kadencji, 4 lipca 2024 r.

W dniu 4 lipca 2024 r. w Warszawie, w hotelu Mercure, odbyło się czteraste posiedzenie Rady Zarządzającej TOE XVII kadencji.

12. ogólnopolski Szczyt Energetyczny OSE Gdańsk 2024

W dniach 17-18 czerwca 2024 r., w Gdańsku odbyła się zorganizowana przez Europejskie Centrum Biznesu XII edycja Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego – OSE GDAŃSK 2024. Towarzystwo Obrotu Energią reprezentował kol. Marek Kulesa – dyrektor biura.
1 2 3 55