Towarzystwo Obrotu Energią (TOE)

Targi Energii
Umowa ramowa w zakresie transakcji na rynku wtórnym
Wiadomości
Wiadomości
Jak dbać o energię
Umowa ramowa
Umowa ramowa w zakresie transakcji na rynku wtórnym
previous arrow
next arrow

Witamy w Towarzystwie Obrotu Energią

Założone pod koniec 2003 roku Towarzystwo Obrotu Energią (TOE) jest zrzeszeniem dobrowolnym, samorządnym, trwałym i apolitycznym. Pierwsze ustawowe władze TOE, którymi są oprócz Walnego Zebrania Członków, Rada Zarządzająca oraz Komisja Rewizyjna zostały ustanowione podczas pierwszego Walnego Zebrania Członków TOE na początku 2004 roku. W dniu 22 marca 2023 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków TOE, na którym m.in. zatwierdzono sprawozdania TOE za 2022 rok, udzielono absolutorium Członkom Rady Zarządzającej 16 kadencji oraz Komisji Rewizyjnej 19 kadencji, przyjęto budżet oraz program działania na 2023 rok, powołano Radę Zarządzającą 17 kadencji oraz dokonano wyboru Komisji Rewizyjnej 20 kadencji.

Zgodnie ze Statutem TOE do podstawowych celów działania Towarzystwa można zaliczyć:

  • podejmowanie działań wspomagających:
    podejmowanie działań wspomagających: a) rozwój konkurencyjnego rynku energii w Polsce, w tym: rynku energii elektrycznej, rynku ciepła, rynku paliw ze szczególnym uwzględnieniem paliw do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, rynku instrumentów pochodnych,
    b) tworzenie standardów handlu produktami wymienionymi w ppkt a
  • upowszechnianie zasad prowadzenia handlu energią i paliwami oraz standardów takiego handlu,
  • prowadzenie działalności informacyjnej wynikającej z doświadczeń innych rozwiniętych rynków, w tym – w szczególności – propagowanie informacji dotyczących możliwości korzystania z dobrodziejstw konkurencyjnego rynku energii i paliw dla uczestników tego rynku,
  • kształtowanie norm etycznych w handlu energią i paliwami,
  • reprezentacja społecznie lub gospodarczo użytecznych interesów sektora obrotu energią i paliwami wobec organów administracji rządowej i innych stowarzyszeń.

Zapraszamy do współpracy

38. Konferencja Energetyczna EuroPOWER & 8. OZE Power

W dniach 8 i 9 listopada 2023 r. w Warszawie odbyła się, zorganizowana przez MMC Polska, 38. Konferencja Energetyczna EuroPOWER oraz 8. OZE Power. Towarzystwo Obrotu Energią reprezentował kol. Marek Kulesa – dyrektor biura.

Siódme posiedzenie Rady Zarządzającej TOE XVII kadencji, 26 października 2023 r.

W dniu 26 października 2023 r. w Katowicach, w siedzibie Projekt Solartechnik S.A., odbyło się siódme posiedzenie Rady Zarządzającej TOE XVII kadencji.

III Ogólnopolska Konferencja pt.:„Inteligentnie w energetyce.Wsparcie budowy inteligentnej sieci energetycznej w Polsce.”

W dniu 3 października 2023 r. w Jachrance, odbyła się zorganizowana przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska III Ogólnopolska Konferencja pt.:„Inteligentnie w energetyce. Wsparcie budowy inteligentnej sieci energetycznej w Polsce.” Z ramienia Towarzystwa w konferencji udział wziął kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE.
1 2 3 48