W dniu 21 grudnia 2022 r.  w Warszawie odbyła się, zorganizowana przez Stowarzyszenie na rzecz efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego i Towarową Giełdę Energii,  konferencja AREOPAG Energetyki Odnawialnej 2023. Towarzystwo Obrotu Energią reprezentował kol. Marek Kulesa – dyrektor biura.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał p. Ireneusz Zyska, Sekretarz stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii oraz p. Rafał Czaja, Prezes Zarządu Stowarzyszenia na rzecz efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego.

Program konferencji obejmował następujące sesje:

Sesja I, w której jako panelista udział wziął Dyrektor Marek Kulesa – RYNEK OBROTU ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ, gdzie poruszono następujące tematy:

 • Rola transparentnego rynku obrotu giełdowego w rozwoju rynku energii
 • Długofalowe skutki rozwiązań regulacyjnych mających przeciwdziałać skutkom kryzysu energetycznego
 • Efektywność energetyczna jako indywidualna odpowiedź odbiorcy na wysokie ceny energii
 • Rozwój centralnego systemu informacji rynku energii
 • Kierunki rozwoju i oferta rynku giełdowego dla sektora OZE

Sesja II – BIEŻĄCE BARIERY DLA GENERACJI Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII, w której omówiono:

 • Wpływ kryzysu energetycznego i działań osłonowych na rozwój inwestycji w sektorze OZE
 • Rola kontraktów długoterminowych na sprzedaż energii elektrycznej oraz wirtualnych umów sprzedaży w rozwoju sektora OZE
 • Dostępność projektów instalacji OZE w tym w ramach systemu aukcyjnego w perspektywie do 2027 r.
 • Rozwiązania regulacyjne i systemowe mające na celu zwiększenie możliwości integracji OZE z siecią
 • Oczekiwane kierunki zmian w ramach planu rozwoju sieci na lata 2023 – 2032
 • Aktualizacja Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. – długofalowa polityka jako czynnik determinujący rozwój technologii odnawialnych

Sesja III – AKTUALNE WYZWANIA DLA SEKTORA OFFSHORE W POLSCE, gdzie dyskusja toczyła się wokół kwestii:

 • Wpływ czynników makroekonomicznych na model biznesowy projektów morskich farm wiatrowych
 • Harmonogram przeprowadzania aukcji w ramach drugiej fazy
 • Dostępność infrastruktury koniecznej do realizacji projektów
 • Optymalizacja wyprowadzenia mocy z instalacji offshore
 • Rola partnerstw w rozwoju projektów morskich farm wiatrowych
 • Stan i perspektywy realizacji umowy sektorowej udziału przemysłu krajowego w realizacji inwestycji energetyki wiatrowej na morzu

Dokumenty

Formularz logowania