W dniu 10 lutego 2022 r. w Warszawie odbyło się dziewiąte posiedzenie Rady Zarządzającej TOE XVI kadencji  przy udziale Przedstawicieli Członków Wspierających TOE. 

Posiedzenie obejmowało następujące, główne punkty stanowiące program:

 1. Przyjęcie dwóch nowych członków zwyczajnych. 
   
 2. Omówienie sprawozdań z działalności Zespołów, Komitetów i Grup roboczych TOE w roku 2021 i planów działania na rok 2022:
  1. Zespół ds. Energii Odnawialnej, Kogeneracji i Efektywności (ZOKE), w tym Grupa ds. Prosumentów i Spółdzielni Energetycznych;
  2. Zespół ds. Rynku Detalicznegoenergiielektrycznej (ZRD), w tym wszystkie Grupy zadaniowe;
  3. Zespół ds. Rynku Hurtowego Gazu (ZRG);
  4. Grupa ds. Rynku Detalicznego Gazu (GRDG);
  5. Zespół ds. Rynku Hurtowego energiielektrycznej (ZRH), w tym Grupy zadaniowe;
  6. Zespół ds. Rozwoju Rynku i Uwarunkowań Europejskich (ZEU);
  7. Zespół ds. Raportu (ZR);
  8. Zespół ds. Ustawy Prądowej i Rekompensat (ZU);
  9. Komitet ds. Stosowania Dobrych Praktyk (KDP);
  10. Komitet ds. Giełdowych (KG).
    
 3. Omówienie bieżącej działalności Zespołów, Komitetów i Grup.
   
 4. Wolne wnioski, sprawy różne.

Dokumenty

Formularz logowania