W dniu 9 sierpnia 2018 r. w Warszawie, w siedzibie KNF, odbyło się spotkanie dotyczące zmian w zakresie funkcjonowania RTT TGE. 

Ze strony KNF spotkanie prowadził p. Sebastian Bogdan, Z-ca Dyrektora Departamentu Infrastruktury Rynku Kapitałowego i Nadzoru Obrotu Urzędu KNF. TOE reprezentowali Członkowie Rady Zarządzającej: kol. Piotr Adamczak, kol. Krzysztof Borowiec, kol. Grzegorz Lot i kol. Marek Krzysteczko oraz dyrektor biura kol. Marek Kulesa. Udział w spotkaniu i dyskusji brali także p. Piotr Listwoń – Wiceprezes Zarządu TGE wraz ze współpracownikami z TGE i IRGiT. Na spotkaniu obecni byli także przedstawiciele URE i UOKiK.

W ramach wypowiedzi wprowadzającej dyr. Bogdan m.in. wskazał na adresowane do KNF czerwcowe pismo TOE, które było bezpośrednim impulsem do działań oraz organizacji spotkania, a także kierowanej do KNF odpowiedzi TGE na pismo Stowarzyszenia. Wspomniał o zmieniającej sytuację informacji Ministra Energii dotyczącej wprowadzenia tzw. 100% obliga giełdowego, a także deklaracjach poszczególnych, największych graczy do prowadzenia handlu przede wszystkim na parkiecie giełdowym. Wszystkie te uwarunkowania w sposób szczególny podnoszą wagę prowadzonych dyskusji oraz proponowanych rozwiązań przez TGE.

Proponowane cztery główne, następujące obszary zmian w zakresie funkcjonowania RTT TGE oraz IRGiT omówili przedstawiciele TGE i IRGiT:

  1. wprowadzenie tzw. widełek statycznych i dynamicznych na RTT;
  2. model wyznaczania kursu rozliczeniowego;
  3. dalsze prace nad nowym modelem animacji;
  4. zabezpieczenia na IRGiT.

W swojej wypowiedzi zarówno przedstawiciele TGE, IRGiT, jak i później TOE, podkreślali wagę i konieczność bezpośrednich spotkań, warsztatów i dyskusji kierunkowych, ale i prezentacji szczegółowych rozwiązań, jako kontynuację dotychczasowej współpracy.

W ramach dyskusji, do informacji TGE odnieśli się, komentując ją, przedstawiciele TOE, poruszając następujące główne aspekty:

  • TOE pozytywnie ocenia zarówno podejmowane, jak i proponowane działania TGE;
  • TOE zwróciło jednak uwagę, że we wszystkich omówionych obszarach prace toczą się od kilku (animacja) do kilkunastu (nowy model opłat) nawet miesięcy niestety bez zakończenia, tj. ostatecznego wypracowania, akceptacji i wdrożenia zmian;
  • w ramach dyskusji zwrócono uwagę, że proponowane zmiany powinny nie tylko zwiększyć płynność, ale także tzw. „głębokość” rynku giełdowego;
  • w zakresie opracowywania i konsultacji zmian zdaniem TOE niezbędne są szersze i odpowiednio wcześniejsze konsultacje tych zmian z sektorem;
  • TOE zwróciło także uwagę na toczące się prace w zakresie nowego modelu opłat – cen giełdowych, które ze względu na rozbieżne propozycje i stanowiska stron nie zostały zakończone, a w przypadku powiększonego obliga i strategii Spółek/Grup ukierunkowanej głównie na handel giełdowy, nabierają one nowego znaczenia.

Dodatkowo przedstawiciele TGE i IRGiT poinformowali, że szersza prezentacja zmian będzie miała miejsce na wrześniowym posiedzeniu Komitetu Rynku Energii Elektrycznej i Gazu (Komitet) działającego przy TGE.

Dokumenty

Formularz logowania