W dniu 8 stycznia 2021 r. odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych (ESK), podczas którego rozpatrzono – szczegółowo omówiono i wprowadzono zmiany do rządowego projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 808). Prowadzonemu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość posiedzeniu przewodniczył Poseł Marek Suski, TOE podczas posiedzenia reprezentował kol. Marek Kulesa, dyrektor biura. 

Projekt nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne, został skierowany do ESK po 1 czytaniu w Sejmie, które miało miejsce 9 grudnia 2020 r., a podczas którego m.in. Sejm określił termin przedstawienia sprawozdania do dnia 19 stycznia 2021 r. Projekt dotyczy dostosowania polskiego prawa do przepisów obowiązujących w UE, jeśli chodzi o sprawne funkcjonowanie systemu inteligentnego opomiarowania w sektorze elektroenergetycznym. Zgodnie z jego uzasadnieniem dzięki wprowadzeniu systemu liczników zdalnego odczytu m.in. gospodarstwa domowe mają być rozliczane za energię elektryczną według rzeczywistego zużycia, a nie zgodnie z prognozami oraz bez konieczności fizycznej obecności inkasenta.

Towarzystwo Obrotu Energią uczestniczyło w każdym z dotychczasowych etapów prac nad rozwiązaniami zawartymi w projekcie – od działań, najpierw nad przedkładaną do szerokich dyskusji koncepcją zmian, następnie nad rządowym projektem ustawy, aż po toczące się dziś w specjalnie powołanym do prac nad tematem Zespole, prace związane ze szczegółowymi rozwiązaniami w zakresie tzw. nowych rozporządzeń wykonawczych do ustawy wynikających z nowelizacji oraz nowych standardów wymiany informacji (SWI). Projekt obejmuje m.in. utworzenie Centralnego Systemu Wymiany Informacji o Rynku Energii (CSiRE) oraz powołanie nowego podmiotu Operatora Informacji Rynku Energii (OIRE), którego rolę ma pełnić PSE. Towarzystwo zakłada, że uruchomienia CSiRE i rozpoczęcie działalności przez OIRE umożliwi pełną i bezproblemową wymianę tzw. danych pomiarowo – rozliczeniowych pomiędzy wszystkim uczestnikami rynku energii elektrycznej w Polsce, w tym pomiędzy OSD, sprzedawcami i co najważniejsze odbiorcami końcowymi. Oczywiście wprowadzenie licznych zmian będzie wymagało dalszych prac szczegółowych i wdrożeniowych, ale i poniesienia kosztów przez uczestników rynku, w tym sprzedawców energii elektrycznej. Komisja, co ważne dla sprzedawców, wprowadziła dodatkowo zapisy mające umożliwić wypłatę w 2021 r. rekompensat dla sprzedawców za utrzymanie cen w warunkach historycznego tzw. „zamrożenia” cen z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny wraz z korektą planu finansowego tego funduszu.

Towarzystwo Obrotu Energią przesłało do ESK i przedstawiło podczas posiedzenia 3 propozycje poprawek do przedłożonego projektu, co istotne dwie z nich (dotyczące RODO) mające kluczowe znaczenie dla OSD i sprzedawców energii, zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa Klimatu i Środowiska mają być przedmiotem analizy i ewentualnego wniesienia w kolejnej fazie prac.

Dokumenty

Formularz logowania