W dniu 9 stycznia 2019 r. Minister Energii wydał Zarządzenie o powołaniu Zespołu do spraw wdrożenia rozwiązań funkcjonalnych dla odbiorców energii elektrycznej.

W skład Zespołu, pod przewodnictwem p. Tadeusza Skobla, Podsekretarza Stanu w ME, wchodzą przedstawiciele: Ministerstwa Energii, Urzędu Regulacji Energetyki, Urzędu Zamówień Publicznych, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji oraz – w osobie dyrektora biura, Marka Kulesy – Towarzystwa Obrotu Energią.

Zgodnie z Zarządzeniem do zadań Zespołu należy:

  1. opracowanie propozycji operacjonalizacji przepisów art. 5-8 ustawy, w  tym sposobu:
    a) zmiany zawartych umów,
    b) wyznaczania cen i stawek opłat brutto, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy;
  2. przygotowanie materiałów pomocniczych dla przedsiębiorstw wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną lub dystrybucji energii elektrycznej;
  3. przygotowanie materiałów pomocniczych dla jednostek samorządu terytorialnego, które zawarły umowy z przedsiębiorstwem energetycznym w wyniku postępowania prowadzonego zgodnie z trybem uregulowanym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215).

Podczas prac Zespół bierze pod uwagę w szczególności:

1) termin, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy;
2) interes społeczny, w szczególności interes odbiorców energii elektrycznej;
3) potrzebę ujednolicenia sposobu wdrażania przepisów ustawy;
4) interes przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną lub dystrybucji energii elektrycznej.

Dokumenty

Formularz logowania