W dniu 15 maja 2012 r. w czasie posiedzenia Rada Zarządzająca TOE uchwałą nr 1/5/2012 przyjęła Raport RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE – stan na 31 marca 2012 r.

Raport „RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE – stan na 31 marca 2012 r.”, także Raportem TOE 2012, podsumowuje kluczowe zdarzenia, jakie miały miejsce na rynku energii elektrycznej w Polsce w okresie od 1 kwietnia 2011 r. do 31 marca 2012 r.

Podobnie jak w przypadku trzech poprzednich raportów, opracowywanych od 2009 roku, zakres merytoryczny Raportu TOE 2012 koncentruje się głównie na obszarach charakterystycznych dla działalności Towarzystwa Obrotu Energią, zwanego dalej TOE, i jego członków, do których należą zarówno spółki obrotu (jako tzw. członkowie wspierający TOE), jak i osoby fizyczne (tzw. członkowie zwyczajni TOE).

W rozdziale I Raportu skomentowane zostały działania, które z punktu widzenia TOE miały istotny wpływ na rynek energii elektrycznej w omawianym okresie.

W roku 2011 oraz na początku 2012 zostało przyjętych, lub jest w fazie szerokich dyskusji, kilka istotnych, zdaniem TOE, dokumentów formalno-prawnych oraz projektów, dokumentów i materiałów, które mają – i w kolejnych latach będą miały – znaczący wpływ na rynek energii elektrycznej w Polsce, w tym w szczególności na obszar obrotu energią elektryczną. W rozdziale II Raportu TOE 2012 zespół autorski scharakteryzował i ocenił (z punktu widzenia sektora obrotu) najważniejsze z tych dokumentów i materiałów. W porównaniu z poprzednimi Raportami każdy z wniosków został rozszerzony o ocenę wpływu danego zagadnienia na rozwój rynku.

Rozdział III, analogicznie jak w latach poprzednich, opisuje kształtowanie się cen energii elektrycznej w analizowanym w Raporcie okresie.

W rozdziale IV zawarto propozycje działań w krótko- i długoterminowym horyzoncie czasowym, które zdaniem TOE należałoby podjąć w zakresie dalszego rozwoju rynku energii elektrycznej w Polsce.

Zastosowane skróty i oznaczenia oraz zestawienie materiałów źródłowych zawarto odpowiednio w rozdziałach V i VI.

W rozdziale VII zaprezentowany został skład Rady Zarządzającej TOE XI kadencji, natomiast w rozdziale VIII skład zespołu autorskiego.

Raport TOE 2012 został opracowany na podstawie danych oraz wiedzy zespołu autorskiego wg stanu na 31 marca 2012 r.

Raport, zgodnie z ustaleniami z 2009 roku, ma charakter cykliczny i publikowany jest w pierwszej połowie każdego roku kalendarzowego.

RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE – stan na 31 marca 2012 r. Raport TOE

Dokumenty

Formularz logowania