W związku z pojawiającymi się licznymi pytaniami do Członków Wspierających TOE w zakresie sprzedaży energii elektrycznej do samorządów, pragniemy zwrócić uwagę, że samorządy mają ustawowo zapewnioną ciągłość sprzedaży (dostaw) energii elektrycznej. Wszystkie samorządy po złożeniu oświadczeń mają też zagwarantowane ceny maksymalne za energię elektryczną, w wysokości 785 zł za MWh –  bez względu na rodzaj zawartej umowy. Warunkiem skorzystania z ceny maksymalnej od 1 grudnia br. jest złożenie przez samorząd do 30 listopada br. oświadczenia. Jeżeli samorząd złoży oświadczenie w grudniu, cena maksymalna będzie obowiązywała od stycznia 2023 roku. Cena maksymalna w rozliczeniach z samorządem pojawi się zawsze w następnym miesiącu po złożeniu oświadczenia.

Na podstawie prawa zamówień publicznych jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do wyboru sprzedawcy energii elektrycznej w tzw. trybie przetargowym. Jeżeli przetarg nie wyłoni sprzedawcy obowiązujące w Polsce rozwiązania systemowe gwarantują wszystkim odbiorcom, że zakończenie umowy z jednym sprzedawcą nie oznacza tzw. utraty ciągłości dostaw energii, w takiej sytuacji energię elektryczną będzie sprzedawał sprzedawca rezerwowy. Umowa sprzedaży rezerwowej lub umowa kompleksowa zawierająca postanowienia umowy sprzedaży rezerwowej jest zawierana na czas nieokreślony i obowiązuje od dnia zaprzestania sprzedaży przez dotychczasowego sprzedawcę.

Mając na uwadze m.in. wysokie ceny energii obserwowane w ciągu bieżącego roku, spowodowane głównie ograniczeniem dostaw surowców energetycznych z kierunku wschodniego, w dniu 27 października 2022 r. Sejm RP przyjął ustawę o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku. Na podstawie tej ustawy odbiorcami uprawnionymi, w stosunku do których, od dnia 24 lutego 2022 roku stosuje się cenę maksymalną energii elektrycznej wynoszącą 785 zł za MWh, są również jednostki samorządu terytorialnego oraz podmioty świadczące na rzecz tych jednostek usługi, w tym samorządowe zakłady budżetowe, samorządowe jednostki budżetowe oraz spółki komunalne, w zakresie w jakim zużywają energię elektryczną na potrzeby wykonywania zadań zleconych i zadań własnych, w tym usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym. Warto podkreślić, że warunkiem skorzystania z ceny maksymalnej jest złożenie przez samorząd oświadczenia o spełnieniu warunków do uznania za odbiorcę uprawnionego oraz wskazanie szacunkowej ilości zużywanej energii elektrycznej na potrzeby innych podmiotów uprawnionych. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego.

Niezależnie od sprzedawcy oraz od formy umowy na sprzedaż energii, samorządy, które złożą oświadczenia do 30 listopada br. mogą skorzystać z ceny maksymalnej na energię elektryczną w wysokości 785 za MWh od 1 grudnia br., natomiast samorządy, które złożą oświadczenia do 31 grudnia br. będą mogły skorzystać z cen maksymalnych od 1 stycznia 2023 roku.

Dokumenty

Formularz logowania