Towarzystwo Obrotu Energią (TOE)

Wiadomości
Wiadomości
Targi Energii
Umowa ramowa w zakresie transakcji na rynku wtórnym
previous arrow
next arrow

Witamy w Towarzystwie Obrotu Energią

Założone pod koniec 2003 roku Towarzystwo Obrotu Energią (TOE) jest zrzeszeniem dobrowolnym, samorządnym, trwałym i apolitycznym. Pierwsze ustawowe władze TOE, którymi są oprócz Walnego Zebrania Członków, Rada Zarządzająca oraz Komisja Rewizyjna zostały ustanowione podczas pierwszego Walnego Zebrania Członków TOE na początku 2004 roku. W dniu 22 marca 2023 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków TOE, na którym m.in. zatwierdzono sprawozdania TOE za 2022 rok, udzielono absolutorium Członkom Rady Zarządzającej 16 kadencji oraz Komisji Rewizyjnej 19 kadencji, przyjęto budżet oraz program działania na 2023 rok, powołano Radę Zarządzającą 17 kadencji oraz dokonano wyboru Komisji Rewizyjnej 20 kadencji.

Zgodnie ze Statutem TOE do podstawowych celów działania Towarzystwa można zaliczyć:

  • podejmowanie działań wspomagających:
    podejmowanie działań wspomagających: a) rozwój konkurencyjnego rynku energii w Polsce, w tym: rynku energii elektrycznej, rynku ciepła, rynku paliw ze szczególnym uwzględnieniem paliw do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, rynku instrumentów pochodnych,
    b) tworzenie standardów handlu produktami wymienionymi w ppkt a
  • upowszechnianie zasad prowadzenia handlu energią i paliwami oraz standardów takiego handlu,
  • prowadzenie działalności informacyjnej wynikającej z doświadczeń innych rozwiniętych rynków, w tym – w szczególności – propagowanie informacji dotyczących możliwości korzystania z dobrodziejstw konkurencyjnego rynku energii i paliw dla uczestników tego rynku,
  • kształtowanie norm etycznych w handlu energią i paliwami,
  • reprezentacja społecznie lub gospodarczo użytecznych interesów sektora obrotu energią i paliwami wobec organów administracji rządowej i innych stowarzyszeń.

Zapraszamy do współpracy

Seminarium "Wybrane nowe uwarunkowania rynku energii elektrycznej w połowie 2018 roku"

W dniu 24 lipca 2018 r. Towarzystwo Obrotu Energią oraz Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska zorganizowali seminarium "Wybrane nowe uwarunkowania rynku energii elektrycznej w połowie 2018 roku – nowelizacja ustawy o OZE, zmiany IRiESP, stan wdrożenia rynku mocy", które odbyło się w Warszawie, w Hotelu Sheraton.

Okrągły Stół Energetyczny

W dniu 27 czerwca 2018 r., w Warszawie, odbyła się konferencja Okrągły Stół Energetyczny, zorganizowana przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR. Z ramienia TOE w konferencji udział wziął kol. Marek Kulesa - dyrektor biura TOE.

Informacja nt. spotkania przedstawicieli TOE z UOKiK w dniu 27 lipca 2018 r. w Warszawie

W dniu 27 lipca 2018 r. w Warszawie, w siedzibie UOKiK, odbyło się zorganizowane z inicjatywy UOKiK, spotkanie dotyczące cen energii elektrycznej. Ze strony UOKiK obecny był Wiceprezes Michała Holeksy wraz ze współpracownikami, TOE reprezentowali Członkowie Rady Zarządzającej kol. Piotr Adamczak, kol. Krzysztof Bonk, kol. Tomasz Lender i kol. Andrzej Walczak oraz dyrektor biura kol. Marek Kulesa.
1 46 47 48 49 50 54